Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Silniční stavby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136SS01 Z,ZK 6 3P+2C česky

Podmínkou zápisu na předmět 136SS01 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 136DSUZ

Úspěšné absolvování předmětu 136SS01 je podmínkou pro zápis na předmět 136SS02.

Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Přednášející:
Michal Uhlík
Cvičící:
Karel Fazekas, Jaromíra Ježková
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost. Úvod do dopravního inženýrství, pohyb jednotlivého vozidla - základní dynamické charakteristiky. Dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.

Požadavky:

Odevzdání projektu v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Povinná účast na cvičení, maximálně 2 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Výše uvedené požadavky jsou podmínky nutné, ale nikoli postačující pro úspěšné absolvování předmětu.

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 136DSUZ.

Osnova přednášek:

1. Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost.

2. Úvod do dopravního inženýrství, ukázky úloh dopravního inženýra, bezpečnost provozu, bezpečnostní audit a inspekce

3. Pohyb jednotlivého vozidla, dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy.

4. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy.

5. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma.

6. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon.

7. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty.

8. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice.

9. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky.

10. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy.

11. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy.

12. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění.

13. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.

Osnova cvičení:

- Základy trasování pozemních komunikací

- Návrhové prvky pozemních komunikací

- Směrové a výškové vedení trasy

- Návrh směrových alternativ

- Porovnání navržených variant (ekonomické hodnocení)

- Návrh protisměrných oblouků s inflexním bodem

- Návrh přídatného pruhu pro pomalá vozidla

- Určení úrovně kvality dopravy

- Návrh konstrukce vozovky

- Návrh menšího parkoviště pro osobní vozidla

Cíle studia:

Student se seznámí s teoretickými základy modelování pohybu vozidel, možnostmi stanovení intenzit dopravy a způsoby posuzování kapacity pozemních komunikací a jejich křižovatek. Dále si student prohloubí svoje znalosti, nabyté v předmětu 136DSÚZ, a to zejména v oblasti projektování pozemních komunikací, zejména pak komunikací místních, s akcentem na problematiku parkování, dopravní zklidňování a bezbarierové řešení místních komunikací. Podrobněji se také seznámí s návrhem skladby různých konstrukčních typů vozovek a s možností jejich výpočetního posouzení a optimalizace.

Studijní materiály:

- Platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz, odborná literatura domácí a zahraniční, odborné články a výzkumné/technické zprávy

- Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, SVS Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6

- Vébr, Karlický: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, DOS T, soubor 6 - č. 15, IC ČKAIT, ISBN nedohledáno

- HCM - Highway Capacity Manual, 7th Edition. Transportaion Research Board, Washington D.C., 2022. ISBN-13: 978-0-309-27566-8,

- HBS - Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen. Forschungsgessellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Köln, Ausgabe 2015. ISBN 978-3-86446-103-3.

- Prezentace (sylaby) z přednášek, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124006.html