Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikroskopické metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLMIM Z 2 1P+2L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Seznámení s různými typy mikroskopických metod používaných v biologických vědách a medicíně. Techniky světelné mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM a TEM) v biologii, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a další.

Na cvičení seznámení se stavbou a funkcí optického mikroskopu; seznámení se s technikou pozorování a kreslení biologických objektů. Nativní preparáty; typy barvení, nejpoužívanější barviva. Roztlakové preparáty. Trvalé preparáty, typy zalévacích medií, zhotovování trvalých preparátů. Příprava preparátů pro elektronový mikroskop.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

1. Dva vědomostní testy v průběhu semestru, písemné vypracování odpovědí na otázky, s úspěšností minimálně 60 %.

2. Povinná účast na cvičeních. Neúčast je možná jen ze závažných důvodů, např. nemoc, musí být předem omluvená a cvičení musí být nahrazeno.

3. Ze všech laboratorních cvičení musí student samostatně vypracovat dostatečně kvalitní protokol (viz požadavky na protokol) do laboratorního sešitu.

4. Při kontrole nákresů z cvičení ústním pohovorem, případně písemnou formou prokázat pochopení principu jednotlivých typů přípravy a popisu pozorovaných objektů.

Osnova přednášek:

•Techniky světelné mikroskopie.

•Princip dalších typů mikroskopie (fázový kontrast, temné pole).

•Fyzikální princip mikroskopu.

•Preparáty pro světelnou mikroskopii.

•Inverzní mikroskop a jeho využití v biologii a medicíně.

•Fluorescenční mikroskopie.

•Mikroskopie skenující sondou, AFM, konfokální mikroskopie.

•Techniky elektronové mikroskopie – TEM.

•Techniky elektronové mikroskopie – SEM.

•Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně.

Osnova cvičení:

•Mikroskop. Stavba, seřízení, obsluha.

•Mikroskopické preparáty. Pozorování zhotovených nativních preparátů. Vitální barvení. Pozorování mortality buněk.

•Plazmolýza buněk a chemotaxe.

•Mikroskopování prokaryotní a eukaryotní buňky senného nálevu.

•Inverzní mikroskopie. Pozorování buněk ve fázovém kontrastu.

•Pozorování preparátů živočišných tkání.

•Buněčné dělení – mitóza. Mitóza živočišné buňky

•Příprava trvalých preparátů.

•Příprava preparátů a pozorování snímků TEM, SEM, případně exkurze.

•Příprava preparátů a pozorování snímků fluorescenční mikroskopie.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HEJTMÁNEK, Milan. Úvod do světelné mikroskopie. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2001. ISBN 80-7067-308-7.

•ŠPAČEK, Josef. Svět pod mikroskopem. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2469-0.

•VYMĚTALOVÁ, Veronika. Biologie pro biomedicínské inženýrství – laboratorní cvičení. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-0105-187-0.

•KARLÍK, Miroslav. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04729-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112181614_1.pdf

Doporučená literatura:

•KREMER, Bruno. Mikroskop zcela jednoduše. Praha: Aventinum, 2014. ISBN 80-7151-372-5.

•AMELINCKX, S., VAN DYCK, D., VAN LANDUYT, J., VAN TENDELOO, G. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications.VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1997. Ebook: http://knihovny.cvut.cz - EIZ – Wiley online library.

•Molecular Expressions – Optical Microscopy Primer - Introduction [online]. 19.6.1998/16.1.2009. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html

•KAK, A.C., SLANEY, M. Principles of Computerized Tomographic Imaging [online]. http://www.slaney.org/pct/pct-toc.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5856406.html