Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing inovací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K16C1401 Z,ZK 6 20B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Marketing Inovací přináší ucelený pohled na poměrně mladý obor - komunikaci inovací firmy s aplikací ve vybraných odvětvích podnikání. Rozvoj inovační činnosti a následná komunikace je jednou z cest, jak může podnik vytvořit výhodu a uspět v globálním konkurenčním prostředí.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: aktivní účast během výuky, pravidelná a systematická domácí příprava. Vypracování odpovědí na případovou studii zaměřenou na marketingové řízení vybrané inovace dle zadání vyučujícího. Odpovědi budou odevzdány do stanoveného termínu a na práci bude vyučujícími poskytnuta písemná zpětná vazba. Pokud bude zjištěno, že student při vypracování odpovědí dopustil plagiátorství, nezíská zápočet.

Ze zápočtu je možné získat max. 30 bodů, přičemž nutné minimum je 15 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno písemnou zkouškou. Maximální bodové hodnocení je tvořena ze 30 bodů za hodnocení průběžné práce v semestru (viz požadavky na zápočet) a z 70 bodů písemnou zkouškou. Při zjištění základních nedostatků při písemné zkoušce může být student celkově klasifikován F. Studenti se hlásí přes systém KOS.

Osnova přednášek:

Přednášky jsou koncipovány do 4 bloků. Průběžně bude probráno všech 14 témat definovaných v rámci obsahu předmětu.

1. Úvod do předmětu, tržní prostředí B2C, B2B a B2G. Charakteristika průmyslového marketingu, marketingu služeb a veřejné sféry.

2. Strategický marketing a marketingové řízení firem. Strategie cíleného marketingu (segmentace, targeting a positioning).

3. Marketingová situační analýza, metody, formulování a vyhodnocování strategií. Konkurenční srovnání a hledání inovace.

4. Marketingový mix a jeho audit. Specifika, tendence a faktory marketingového mixu ve sledovaných odvětvích. Marketingový přístup ke službám, klasifikace služeb a marketingový mix ve službách.

5. Produkt, jeho parametry, typologie průmyslových a spotřebitelských výrobků a vzájemná komparace z marketingového hlediska.

6. Distribuce a distribuční politika, nákupní marketing, nákupní chování na průmyslových trzích a jeho specifika.

7. Cenová politika a strategie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztahový marketing na průmyslových trzích.

8. Návrh inovace, inovační proces a plán, inovace v konkrétním odvětví.

9. Řízení vztahu se zákazníky, specifika pro B2B, B2C a B2G. Hodnotový proces, výzkum potřeb a očekávání zákazníků, stabilizace získaných zákazníků.

10. Komunikační strategie inovace, komunikační mix podniku. Reklama, podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing. Veletrhy a výstavy.

11. Nové trendy (content marketing a emoce v marketingové komunikaci), online marketing a jeho nástroje (internetové vyhledávače, sociální sítě a formy online reklamy).

12. Public Relations, jeho role a funkce v soudobé společnosti. Externí a interní PR (krizová komunikace, společenská odpovědnost firem, budování značky a identity firmy).

13. Media Relations, struktura a vývoj médií. Tiskový mluvčí podniku působící v konkrétní oblasti (v komerčním subjektu nebo ve veřejné instituci) a jeho role.

14. Marketing obcí a měst. Politický marketing. Marketing ve stavebnictví. Marketing průmyslových zón.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je studenty seznámit především s praktickými znalostmi napříč celým inovačním procesem, od prvotního hledání podnětů pro inovace a hledání kreativních řešení problémů přes fázi výběru až po podrobně rozpracovanou fázi implementace a komunikační řešení. Studenti si osvojí znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti potřebné pro koncipování komunikační strategie v kontextu nových marketingových technik jako je například online marketing, PR nebo sociální sítě. To vše v kontextu nejenom průmyslových podniků, ale i v rámci služeb nebo veřejného sektoru.

Studijní materiály:

Povinná:

1/ JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.

2/ KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-80-7408-100-2.

3/ PETRŮ, N., KUPEC, V. Marketingové řízení podniku - diskurs podnikové praxe : Prováděcí analýzy - případové studie - příklady a návody 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-XX-XX.

4/ PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.

5/ TIDD, J. BESSANT, J., PAVITT, K. Řízení inovací. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1466-X.

6/ ŽÁČEK, V. Průmyslový marketing. Praha: ČVÚT, 2010. ISBN 978-80-01-04492-6.

7/ ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4.

Doporučená:

1/ KAŠÍK, M., HAVLÍČEK, K. Marketingové řízení zahraničního obchodu. Praha: Eupress, 2006. ISBN 80-86754-67-7.

2/ KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

3/ KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

4/ PELSMACKER, P., GEUENS, M. a BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=5825
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5691206.html