Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategický management - simulace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C0103 ZK 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Strategický management - simulace je prakticky orientovaný předmět založený na kombinaci simulačního strategického programu Markstrat, teorie vybraných prvků strategického managementu a případových studií.

Požadavky:

Nutná finanční spoluúčast 62,4 eur.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Představení programu Markstrat, rozdělení do týmů, základní představení předmětu a požadavků na studenty, kritéria pro absolvování předmětu.

Vize, mise, hodnoty, strategie, firemní DNA.

Podklad pro strategické rozhodování - znalost zákazníka, segmentace, targeting, positioning , sběr dat

Produkty, produkt management, cenová strategie a vazba na výzkum a vývoj

Lidské zdroje (sociální kapitál, firemní kultura, Leadership, Performance management, motivace)

Příprava strategie a role stakeholderů (správní rady, vedení firmy, managementu, majitelé), plánování.

Strategický positioning a budování značky

Prodej a distribuce, Key account management.

Uzavření, konečné výsledky simulace Markstrat, zpětná vazba

Review - prezentace strategie a výsledků svěřených firem a strategických rozhodnutí jednotlivých týmů skupině investorů tvořené řediteli z praxe v prostorách ComApu..

Cíle studia:

Studenti budou rozvíjet následující dovednosti:

. Čtení finančních výkazů/výsledků a KPI a na základě nich činit příslušná rozhodnutí v rámci finančních limitů

. Zacílení na vybrané segmenty zákazníků

. Pochopení potřeb zákazníků a transformace těchto požadavků do specifikace produktu

. Positioning na trhu

. Tvorba marketingového mixu (komunikační strategie, obchodní strategie a strategie produktu)

. Prosazení strategie a schopnost ji změnit v případě potřeby

. Pochopení klíčových prvků realizace strategie

. Porozumění komplexitě problému, využívání příležitostí

. Vytváření kompromisů k dosažení výsledků

. Odolnost a práce pod stresem

. Týmová práce

. Prezentační dovednosti

Studijní materiály:

LITERATURA - ZÁKLADNÍ

[1] KOTLER, K. Marketing Management 14th Edition, ISBN 978-0-13-210292-6

[2] VEBER, J. a kol.: Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vyd. Management Press, Praha 2009.

[3] SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku. 2015.

[4] http://web.stratxsimulations.com/simulation/strategic-marketing-simulation/

LITERATURA - DOPLŇKOVÁ

[1] FOTR, J.-SOUČEK, I.: Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3293-0.

[2] KEPNER, H. CH.-TREGOE, B. B.: The New Rational Manager. Princeton, Princeton Research Press, 2006.

[3] FOTR, J. - ŠVECOVÁ, L. a kol.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody, nástroje. Praha, Ekopress 2016.

[4] GOLDRATT, E. M.: Kritický řetězec. 2000. ISBN 80-902770-0-4

[5] HUČKA, M.-MALÝ, M.-OKRUHLICA, F.: Správa společností. Kenberg, 2007. ISBN 978-80-903962-0-3.

[6] KIM, W. CH.-MAUBORGNE, R.: Strategie modrého oceánu. 2005. ISBN 80-7261-128-3.

[7] MAGRETTA, J.: Co je to management. Management Press 2004. ISBN 80-7261-106-2.

Poznámka:
Další informace:
moodle.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5148206.html