Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Prezentační dovednosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C6102 Z 3 0P+2C česky
Vztahy:
Předmět U16C6102 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U04E0203 (vztah je symetrický)
Předmět U16C6102 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U04E0203 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Studenti si osvojí zásady verbální, neverbální a paraverbální komunikace a hlavní zásady prezentačních dovedností a tyto poznatky rozvíjí praktickým nácvikem. Studenti dostávají zpětnou vazbu v podobě autoreflexe, „peer-review“ a připomínek lektora.

Požadavky:

Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích, včetně provádění úkolů a cvičení, za realizaci minimálně jednoho hlavního řečnického projevu (prezentace) a poskytování hodnocení a zpětné vazby ostatním studentům. Bezchybné zvládnutí jazykolamů. Min. účast 80%.

Osnova přednášek:

Základní pojmy a principy prezentací

Verbální komunikace

Neverbální komunikace - řeč těla

Paraverbální komunikace a práce s hlasem

Rétorika, zdokonalování jazykových schopností

Vizuální pomůcky

Praktické prezentační dovednosti

Zvládání trémy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvíjet prezentační dovednosti studentů tak, aby se zvýšila přesvědčivost jejich mluveného projevu a rozvinula schopnost efektivně komunikovat a zejména prezentovat v rámci obchodních a pracovních vztahů.

Studijní materiály:

DeVito, J. Základy mezilidské komunikace, Praha: Grada Publishing, 2008

Nollke, C. Umění prezentace. Praha: Grada Publishing, 2004

Pease A. Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Praha: Portál, 2001

Covey, S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2011

Špačková, A. Moderní rétorika, Praha: Grada, 2009

Bruno, T., G. Adamczyk. Řeč těla. Praha: Grada Publishing, 2007

Khelerová, V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, 1995

Štěpaník, J. Umění jednat s lidmi 2: Komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003

Goleman, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997

Poznámka:
Další informace:
moodle-vyuka.cvut.cz MÚVS Prezentační dovednosti
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5014606.html