Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projektový výrobní management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C1301 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o soudobých přístupech, které se užívají při řízení produkčních (zejména výrobních) procesů. Jednak se věnuje přístupům, které se osvědčily z minulosti (jako je standardizace), jednak se věnuje prezentací japonských přístupů (zejména fy Toyota), dále aktuálním soudobým přístupům - procesnímu managementu, managementu inovací, zlepšování, teorii omezení, facility managementu, v neposlední řadě pak dopadům digitalizace do provozních činností a jejich řízení.

Požadavky:

- na zápočet

. aktivní účast na cvičeních

- na zkoušku

. účast na přednášce 3x namátková kontrola po 5 bodech, tj. 15 bodů

. 2 x text po 35 bodech, tj. 70

. aktivita na cvičením (např. referáty, týmové řešení zadaných úkolů atd.) - 15 bodů

Osnova přednášek:

Přednášky

[1] Vymezení výrobních (provozních) systémů, pojetí provozního managementu, proměny provozů a provozního managementu za posledních sto let

[2] Pojetí, struktura a význam standardizace a její místo v současném provozním managementu, uspořádání pracovišť, materiálové toky a jejich racionalizace

[3] Toyota Production System (TPS) I

[4] TPS II

[5] Management změny, inovací, trvalé zlepšování, 6 Sigma

[6] Procesní management

[7] Outsourcing, facility management

[8] Management kvality, environmentu, bezpečnosti práce,

[9] Pomocné a obslužné procesy: údržba, energetické hospodářství, odpadové hospodářství

[10] Digitalizace výrobního systému - Průmyslu 4.0/Smart Factory

[11] Nové technologie, nové materiály a jejich uplatnění v soudobých výrobních systémech

[12] Globalizace, udržitelný rozvoj a jejich vliv na provozní systémy a provozní management

[13] Mezinárodní výrobní management

[14] Rezerva

Osnova cvičení:

Cvičení

1. seznámení s obsahem předmět, konkretizace požadavků na závěr předmětu

- výrobní proces, jeho komponenty, provozně-technické, a ekonomické parametry výrobních

procesů

2. Kapacitní a výkonové parametry výroby

3. Materiálové toky a skladové hospodářství

4. Personál a časové parametry výroby

5. Prostorové uspořádání výroby a logistika

6. Provozuschopnost výrobních technologií

7. Písemný test

8, Podpůrné procesy výroby a možnosti jejich outsourcingu

9. Ekonomika výroby - provozní ekonomika

10. Management výrobních procesů, strategické, operativní řízení, kontrola, reporting

11. Změnový a inovační management

12. Komplexní úlohy plánování a přípravy výrobku

13. Písemný test

Cíle studia:

Absolventi předmětu:

* si rozšíří poznání o operačním managementu a jeho zařazení v kontextu disciplíny management, pochopí základní pojmy

* získají přehled o vývoji přístupů k provoznímu řízení za posledních sto let, včetně klíčových osobností jako je: Ford, Gilbertová, Baťa, Goldratt

* pochopí principy řady přístupů a metod, které se v provozním managementu užívají za účelem snižování nákladů, zvyšování kvality, posilováni flexibility (lean, just in time, kaizen, teorie omezení, procesní přístup atd.)

* budou schopni identifikovat neefektivnosti v zavedeném provozním systému a jeho řízení a aplikovat metody a techniky k jejich eliminaci či omezení (5S, 5x proč, kanban, 6 Sigma, metoda souřadnic, trojúhelníková, normování spotřeby materiálu, práce, kapacit, zásob),

* fungovat jako člen řady manažerských týmů (pro strategii provozního managementu, pro zlepšováni (např. Kaizen, Lean Six Sigma)

* získají základní představu v možnostech uplatnění digitalizace v provozních činnostech

Studijní materiály:

Základní:

LIKER, K., J.: Tak to dělá Toyota, 14 zásad řízení největšího světového výrobce, Management Press, Praha 2007, ISBN: 9788072611737

VEBER, J. a kol.: Management - Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, Management Press, Praha 2009, ISBN: 978-80-7261-200-0 - část druhá: provozní management

Doporučená

Studijní materiály a prezentace uložené na Moodle

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2436
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4998506.html