Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Globalizace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C9904 Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Obecným cílem je vysvětlit globalizaci jako ekonomický jev a přiblížit prostředí, v němž se světová ekonomika rozvíjí. Představit vliv globalizace na integrační procesy, hospodářské prostředí i osobní svobodu jednotlivce.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, průběžná a pravidelná domácí příprava, aktivní účast při diskuzi na cvičeních, skupinová seminární práce a její prezentace, resp. z ní odvozená individuální esej.

Teoretické zvládnutí probíraných témat včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno zkouškou v písemné formě s případným doplňujícím ústním přezkoušením.

Osnova přednášek:

Obsahové zaměření předmětu:

- Terminologie, definice a vztahy v globálním prostředí.

- Stručný historický vývoj světového a evropského ekonomického prostředí.

- Společenská odpovědnost firem a Creating shared value

- Demokracie a liberalismus v procesu globalizace.

- Vliv současného globálního prostředí na světový obchod, princip volného obchodu jako významného faktoru hospodářského růstu.

- Vliv globalizace na změnu organizace výroby, zejména příklad nadnárodních společností.

- Vliv globalizace a jednotného evropského trhu na českou ekonomiku.

Osnova cvičení:

Obsahové zaměření cvičení:

- Společenské a ekonomické vztahy v globálním prostředí.

- Společenská odpovědnost firem a Creating shared value - diskuze k praktickým příkladům

- Vliv současného globálního prostředí na světový obchod, princip volného obchodu jako významného faktoru hospodářského růstu - diskuze k praktickým příkladům.

- Vliv globalizace na změnu organizace výroby, zejména příklad nadnárodních společností - diskuze k praktickým příkladům.

- Vliv globalizace a jednotného evropského trhu na českou ekonomiku - diskuze k možným bariérám konkurenceschopnosti EU a ČR.

- Diskuze na témata semestrálních prací studentů v následujících oblastech:

- Aktuální problémy globalizace, globalizace vs. národní státy, neformální mechanismy vládnutí.

- Globální problémy lidstva (ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, nové energetické zdroje aj.)

- Sociální a kulturní rozměr globalizace, lidská práva a bezpečnost, politika

- Ekonomický rozměr globalizace

- Globalizace/internacionalizace a nové teorie managementu

Cíle studia:

Specifické cíle:

- Vysvětlit, co předcházelo globalizaci.

- Získat přehled o podmínkách pro rozvoj globalizace.

- Seznámit se s novými trendy a vývojem globalizace.

- Seznámit se s principy volného obchodu a jeho vlivu na hospodářský růst.

- Seznámit se s principy dlouhodobě udržitelného rozvoje, znalostní ekonomiky.

- Diskutovat činnost nadnárodních organizací (OSN, IMF, WB, WTO) a vybraných integračních uskupení (G8, G20, BRIC aj.).

- Diskutovat nové teorie managementu v kontextu činnosti nadnárodních společností.

- Diskutovat vlivy globalizace na evropské a národní ekonomické prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Hellmich Manfred, Globalizace, KIP MÚVS ČVUT, 2011.

Dlouhá J., Dlouhý J., Mezřický V. (ed.), Globalizace a globální problémy: sborník textů k celouniverzitnímu

kurzu „Globalizace a globální problémy“ 2005-2007, Univerzita Karlova v Praze, 2006., ISBN: 80-87076-01-X.

Doporučená literatura:

Ehl M., Globalizace pro a proti, Academia Praha. 2003, ISBN: 80-200-0897-7.

Lehmannová Z., Aktuální otázky globalizace, Oeconomica, 2003, ISBN: 80-245-0621-1.

Jeníček V., Foltýn J., Globální problémy a světová ekonomika, C.H. Beck Praha, 2003, ISBN: 80-7179-795-1.

Lang H., Management, C.H. Beck Praha, 2007, ISBN: 978-80-7179-683-1.

Mezřický V., Globalizace, Portál Praha, 2003, ISBN: 80-7178-748-5.

Mezřický V (ed.), Environmentální politika a udržitelný rozvoj, Portál Praha, 2005, ISBN: 80-7367-003-8.

Gerhardt S., Sobecká společnost, Beta, 2011, ISBN 978-80-7306-476-1.

Rothkopf D., Supertřída, Beta, 2009, ISBN 978-80-7306-399-3.

Stiglitz J., Freefall. America, Free Markets and the Sinking of the World Economy, ISBN 978-0-393-07596-0.

Gray J., False Down: The Delusion of Global Capitalism, Granta Books, 2009, ISBN 1-56584-592 -7.

Švihlíková I., Globalizace a krize: souvislosti a scénáře, Grimmus, 2010, ISBN: 978-80-87461-01-3.

Norberg J., Globalizace, Alfa Publishing a Liberální institut, 2006, ISBN: 80-86851-32-X a 80-86389-44-8.

Michael W. Weinstein (ed.), Globalization: What's New?, Columbia University Press, New York, 2005.

Paolo Epifani and Gino Gancia, Why Does Trade Liberalization Raise Wage Inequality Worldwide?,

VoxEU.org, 7 October, 2008.

Vanek, J., From great depression to great recession. International Review of Economics and Finance, 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990706.html