Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C2401 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět Marketing je pro studenty vstupem do problematiky marketingu. Seznámí studenty s historií marketingu a jeho vývojem, se základními podnikatelskými koncepcemi, marketingovými příležitostmi a přístupy k trhu. Dalšími probíranými tématy budou informace v marketingu, role zákazníka a jeho nákupní rozhodování a chování. Základní nástroje strategického marketingu budou aplikovány na konkrétních příkladech, stejně tak jako taktické nástroje. V závěru semestru bude věnován prostor mezinárodním marketingu a vybraným problémům současného marketingu.

Požadavky:

Požadavky na zápočet: zpracování případové studie, prezentace a vypracování aktuality. Splněné požadavky zasílány dle nastaveného harmonogramu vyučujícím.

Požadavky ke zkoušce:

Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury). Zkouška bude probíhat prostřednictvím MS Teams.

Osnova přednášek:

1. Úvod do marketingu. Základní terminologie, úkoly marketingu. Vývoj marketingu.

2. Potřeby. Trh, kvantifikátory a typy. Marketingové prostředí a jeho analýzy.

3. Marketingové řízení a plánování. Strategický marketing - pokrytí, cílení, pozicování.

4. Informace v marketingu a jejich zdroje, marketingový výzkum.

5. Role zákazníka. Nákupní chování a rozhodování na spotřebitelských trzích.

6. Specifika průmyslových trhů. Segmentace zákazníků.

7. Taktický marketing. Marketingové nástroje, základní a rozšířený marketingový mix.

8. Produkt jako základní marketingový nástroj, produktové strategie.

9. Vývoj nového produktu, životní cyklus produktu. Budování a řízení značky.

10. Distribuce. Distribuční politika a cesty, typy distribučních mezičlánků, systémy distribuce.

11. Cenová politika, cenové strategie, metody tvorby ceny.

12. Marketingová komunikace, integrovaný komunikační mix

13. Mezinárodní marketing.

14. Vybrané problémy současného marketingu.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, práce ve cvičeních, podmínky získání zápočtu, podoba zkoušky.

2. Charakteristika marketingově řízené firmy. Vývoj a typy podnikatelských koncepcí a jejich uplatňování v řízení firem. Současný marketing.

3. Makroprostředí firmy. Trh jako zdroj nových příležitostí. Poptávka, její vytváření a ovlivňování.

4. Typy poptávky a vliv na marketing. Procesy a kritéria zákaznické segmentace na trhu B2C a B2B. Analýza positionningu vybrané firmy/produktu.

5. Odhad /Měření trhu (kvantifikátory trhu a jeho segmentů). Zdroje informací pro marketing a jejich využití v konkrétní firmě. Typy marketingových výzkumů a konkrétní příklady využití kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

6. Analýza nákupního rozhodování na konkrétním spotřebitelském trhu. Analýza nákupního rozhodování na konkrétním průmyslovém trhu. Řízení vztahů se zákazníky a měření jejich spokojenosti.

7. Odlišnosti, význam a použití taktického marketingu ve srovnání se strategickým. Marketingový mix hmotného produktu a jeho varianty - aplikace na praktických příkladech. Marketingový mix nehmotného produktu a jeho varianty - aplikace na praktických příkladech.

8. Praktické příklady klasifikace produktů a vliv na marketing. Koncepce totálního marketingového produktu u hmotného produktu a služeb včetně příkladu. Strategie sortimentu a produktových skupin vybrané značky.

9. Marketingové strategie podle stádií životního cyklu produktu a aplikace na konkrétních příkladech. Marketingový přístup při zavádění nového produktu ve vybraném konkrétním příkladu. Analýza strategického budování konkrétní značky.

10. Volba distribuční strategie u běžného spotřebního zboží. Volba distribuční strategie u luxusního zboží. Příklady distribučních strategií tlaku, tahu a jejich kombinace.

11. Metody tvorby cen aplikované v praxi. Typy cen podle poziční strategie a příklady z praxe.

12. Komunikační mix. Nástroje marketingové komunikace. Využití moderních nástrojů marketingové komunikace s aplikací na konkrétním příkladu.

13. Případové studie - prezentace studentských marketingových plánů, ukončení semestru.

Cíle studia:

Předmět naučí studenty porozumět koncepci marketingu a prakticky používat marketingové nástroje.

Studijní materiály:

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, ISBN 978-80-247-4208-3.

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

ŠTĚDROŇ, Bohumír a kol.: Mezinárodní marketing a informační technologie, Wolters Kluwer, 2011, ISBN: 978-80-7478-082-0

FORET, Miroslav: Marketingová komunikace, CPRESS, 2011, ISBN: 978-80-251-3432-0

Poznámka:
Další informace:
moodle.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4990506.html