Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Provoz vodních děl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142PRVD Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Organizační a technické aspekty provozu vodních děl v ČR, státní správa vodních děl. Manipulační a provozní řády. Kategorizace vodních děl. Sledování a dohled nad vodními díly, poruchy vodních děl a zvláštní povodně. Spolehlivost vodohospodářských děl. Problematika zimního provozu toků, nádrží a vodních děl, ledové jevy a procesy na tocích, nádržích a vodních dílech a řízení a aktivní ovlivňování zimního režimu. Jakost povrchových vod v tocích a v nádržích, modelování a řízení kvality vody v nádržích, teplotní a kyslíkový režim nádrží.

Provoz vodních elektráren, povolení k nakládání s povrchovými vodami, provozní režimy průběžných, špičkových a přečerpávacích vodních elektráren. Poruchové stavy a jejich ošetření. Rekonstrukce a modernizace přehrad, jezů a plavebních zařízení. Optimalizace provozu, škody a rizika. Souvislosti provozu vodních děl a okolního prostředí, hodnocení vlivu vodních děl na životní prostředí.

Požadavky:

předchozí studium

Osnova přednášek:

1 - Státní správa ve vodním hospodářství

2 - Dohled nad vodními díly, vodní zákon

3 - Ledové jevy a zimní režim vodních děl

4 - Jakost povrchových vod, modelování a řízení kvality vody

5 - Monitoring sypaných a betonových konstrukcí

6 - Provoz vodních elektráren, hladinová regulace

7 - Měření na fyzikálních modelech

8 - Typické úlohy rekonstrukcí vodních děl

9 - Spolehlivost vodních děl, zvyšování spolehlivosti

10 - Znalostní systémy, GIS

11 - Interakce vodních děl a životního prostředí

12 - Bezpečnost vodních děl, posuzování vodních děl za povodní

13 - Exkurze na dispečink Povodí Vltavy

Osnova cvičení:

1 - ukázka fyzikálního modelu v laboratoři

2 - úloha 1 - zpracování osnovy manipulačního a provozního řádu

3 - úloha 2 - kategorizace vodního díla, výpočty průlomových vln

4 - úloha 3 – tepelná bilance, teplotní režim vodního toku, ztráty tepla z vodní hladiny, ledové jevy, ovlivňování ledových jevů řízením odtoku z VD

5 - úloha 4 - analýza možného ovlivnění provozu vodního díla v zimních podmínkách (kry, rozmrazování)

6 - úloha 5 - vybavení vodního díla a povodí systémem sledování

7 - úloha 6 - simulace PID hladinového regulátoru

8 - úloha 7 - měření na fyzikálním modelu sdruženého objektu ve VH laboratoři

9 - úloha 8 - výběr parametrů pro návrh klíčových provozních prvků vodního díla, rozbor částí vodního díla s ohledem na možnosti modelování pro fázi návrhu rekonstrukce a modernizace vodního díla

10 - ukázky modelů v hydrotechnické laboratoři

11 - úloha 9 - zjednodušená riziková analýza v pilotní oblasti – náklady a kompenzace povodňové služebnosti

12 - úloha 10 - příprava vstupních dat a parametrů pro hodnocení EIA na pilotním projektu

13 - konzultace k úlohám

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou provozu vodních děl, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Naučit studenty definovat otázky související s provozem vodních děl a hledat k nim odpovědi vedoucí ke konkrétním organizačním a technickým řešením.

Studijní materiály:

povinná literatura:

-Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, vybrané informace pro vodoprávní úřady a vlastníky vodních děl, 2014, Ministerstvo zemědělství ČR, 71 s. ISBN 978-80-7434-160-1

-Votruba,L.-Heřman,J. 1993. Spolehlivost vodohospodářských děl, ČMT, Praha, 488 s. ISBN 80-209-0251-1

doporučená literatura:

-Tanchev, L.: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, Taylor&Francis, London 2014, ISBN 978-1-138-00006-3

-Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., 2010

-Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 14. prosince 2001 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, 2010, 12 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932006.html