Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BOZP Z 0 1P česky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Petr Kudrna
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zařazen jako povinná součást studijního plánu každého oboru studia na

ČVUT FBMI. Součástí předmětu je základní školení o bezpečnosti práci a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a první pomoci a dále školení podle par. 3, Vyhl. 50/1978 Sb. z hlediska elektrotechnické kvalifikace, které probíhá typicky v den zápisu studenta do studia. Student podepisuje prohlášení o náplni školení a o porozumění. Účast a absolvování školení o bezpečnosti práci a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a první pomoci, resp. o BOZP v elektrotechnice jsou povinností každého studenta ČVUT. Školení, resp. přednáška je tedy povinná a nelze ji nijak nahradit, či omluvit. Bez uvedeného školení nelze realizovat žádnou činnost na ČVUT FBMI a zejména výuku ve cvičeních. Jedná se o povinný předmět o rozsahu 1+0, zakončený zápočtem, ale s počtem kreditů 0. Předmět musí mít zapsán každý student 1. ročníku v zimním semestru daného akademického roku na každém studijním oboru a nelze ho nahradit žádným jiným školením, či předchozím školením. Školení platí pouze pro dané započaté studium a při ukončení studia v daném oboru pozbývá platnosti. Uvedená školení mají platnost pouze v rámci ČVUT FBMI. Záznamy o školeních se archivují podle pravidel Archivačního a skartačního řádu ČVUT.

Požadavky:

Povinná účast na školení s definovanou osnovou v délce trvání 90 minut a podpis na prezenčním seznamu s uvedením osnovy školení.

Osnova přednášek:

Jedná se o školení na začátku semestru a osnova školení je následující:

1. Seznámení studenta s objektem fakulty (únikové cesty a východy v případě požáru, místa se zákazem vstupu nepovolaným osobám).

2. Seznámení s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi a požárním evakuačním plánem objektu fakulty.

3. Seznámení s použitím PHP a požárních hydrantů instalovaných na fakultě.

4. Povinnosti fyzických osob s ohledem na zabezpečení požární prevence na fakultě, které jsou stanoveny zákonem a dalšími vnitřními předpisy.

5. Seznámení studenta s pracovními riziky, se kterými se může setkat při studiu na učebnách, laboratořích a dalších prostorách školy.

6. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami.

7. Seznámení se základními povinnostmi studentů a zákazy v rámci BOZP v prostorách fakulty vyplývající z vnitřních předpisů ČVUT v Praze a FBMI.

8. Práce na elektrickém zařízením - § 3/4 vyhlášky ČUBP a ČBU č. 50/1978.

9. Úrazy studentů - povinnosti studentů při ohlášení úrazů, zajištění první pomoci (lékárničky první pomoci) a seznámení s traumatologickým plánem fakulty.

10. Závěrečná beseda - prověření získaných znalostí formou besedy se studenty.

Osnova cvičení:

Součástí školení není žádné cvičení.

Cíle studia:

Zajistit proškolení z bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a první pomoci a dále z par. 3, Vyhl.

50/1978 Sb. z hlediska elektrotechnické kvalifikace.

Studijní materiály:

[1] Bezpečnost práce [online]. 2004 [cit. 1.10.2015]. Dostupné z: http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/bezpecnost-prace

[2] CIPRA, Mirko, Michal KŘÍŽ, Vladimír KŮLA a Vladimír KŮLA. Elektrotechnická kvalifikace. 2. vyd. V Praze: ČVUT, 2011, 157 s. ISBN 978-80-01-04813-9.

Poznámka:
Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/bezpecnost-prace
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4383206.html