Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Druhý cizí jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XDJ Z,ZK 5 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na zvládnutí běžné komunikace v cizím jazyce jiném než angličtina na úrovni A1-A2 podle SERRJ, dále na vyjadřování názorů a orientaci v pracovních a jazykových zvyklostech dané kultury. Důraz je kladen na srozumitelnost a správné porozumění v cizojazyčné komunikaci, zvládnutí běžných studijních a pracovních úkolů včetně základů písemného projevu, seznámení se s kulturními odlišnostmi ovlivňujícími vyjadřování a adaptaci v interkulturním prostředí.

Osnova předmětu:

Představení se, uvítání, základní společenská konverzace

Souhlas, nesouhlas, otázky

Vyjadřování přítomnosti, minulosti a budoucnosti

Cestování

Stravovací zvyky

Vzdělávání

Interkulturní kontext a jeho vliv na jednání a jazykové vyjadřování

Nejčastější jazykové chyby jako příčiny nedorozumění

Specifika a odlišné akcenty daného jazyka

Jazyková cvičení a aktivity k jednotlivým tématům

Úroveň dle SERRJ ? A1-2

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojit si základy dalšího cizího jazyka kromě angličtiny (NJ, ŠJ, FJ, RJ, Čínština, aj.), případně rozvíjet již získané znalosti, dovednosti a kompetence v druhém cizím jazyce tak, aby odpovídaly jazykové politice členských států EU, tj. zvládnutí dvou světových jazyků.

Studijní materiály:

Odborná literatura:

Povinná:

Gramatická příručka doporučená podle zvoleného jazyka

On-line slovníky Lingea: lingea.slovniky.cz nebo Lexicon 5, Lingea 2014

Cvičebnice na předepsané úrovni doporučená podle zvoleného jazyka

Doporučená:

Schmidt, P.: In Search of Intercultural Understanding, 2007, Vienna: MeridianWorldPress, ISBN:

Lewis, R.: When cultures collide, 2005, London: Nicholas BrealeyPublishing, ISBN 978-1-90483802-9

Gibson R.: Intercultural Business Communication, OUP, ISBN 978-0-19-442180-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4241406.html