Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Organizace a vedení lidí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NOV Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úkolem předmětu je propojit znalosti managementu a řízení projektů s novými znalostmi o organizaci a vedení lidí tak, aby absolvent by kvalitně vybaven pro řízení zaměstnanců v manažerské praxi. Témata předmětu tedy zahrnují personální plánování, výběrové metody, stavbu týmu a využití potenciálu členů týmu, organizaci času a delegování, situační řízení, hodnocení pracovního výkonu a nácvik hodnotícího pohovoru, plánování nástupnictví, motivace, ovlivňování firemní kultury a řešení krizových situací.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenta pracovat se znalostmi z oblasti managementu a propojit tyto znalosti se znalostmi v oblasti řízení projektů a organizací a řízením lidských zdrojů. Absolvent tohoto předmětu by měl být schopen uplatnit se v oblasti řízení zaměstnanců v manažerské praxi.

Studijní materiály:

?Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4. vydání. Praha, Management Press 2010. ISBN 978-80-7261-168-3. (

?Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. vydání. Praha, Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.

?Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

?Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1458-2.

?Kocianová, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. 2. vydání. Praha, Grada Publishing 2012. ISBN 978-80-247-3269-5.

?Kolman, L. a kol. Výběr zaměstnanců. Metody a postupy. Praha, Linde 2010. ISBN 978-80-7201-810-9.

?Koubek, J. Personální práce v malých a středních firmách. 4. vydání. Praha, Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3823-9.

?Nakonečný, M. Motivace pracovního jednání. Praha, Management Press, 1992, ISBN 80-85603-01-2.

?Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem. Praha, Grada Publishing 2011. ISBN 978-80-247-3664-8.

?Průcha, J. Interkulturrní psychologie. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-280-5.

?Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Voskovec, J.: Základy psychologie práce a organizace, Praha, Karolinum, 1996, ISBN 80-7184-091-2.

?Tureckiová, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha, Grada Publishing 2007. ISBN 978-80-247-0882-9.

?Vybíral, Z. Psychologie komunikace, Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7178-998-4.

(i jakákoli jiná vydání týchž knih resp. autorů)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3104106.html