Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strategický marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16NSM Z 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Studenti se seznámí s prvky a postupy ve všech etapách strategického marketingového plánování a řízení, osvojí si aplikace strategického marketingu v různých oblastech podnikání. Po absolvování budou studenti schopni vybrat vhodnou marketingovou strategii, používat prvky STP marketingu, tržní segmentační výzkumy a navrhnout efektivní strategie pro marketingový mix.

Obsah předmětu:

1. Význam marketingu a marketingové strategie. Podstata strategického marketingového myšlení.

2. Strategický marketingový proces a jeho fáze.

3. Strategická situační analýza ? metody, postupy, analýzy.

4. Marketingový výzkum a tržní informace.

5. Fáze STP marketingu. Strategie pokrytí trhu.

6. Tržní segmentace, targetiong, cílové skupiny.

7. Koncept positionningu, zásady positionningu, strategie změny positionningu.

8. Strategické marketingové cíle a volba marketingových strategií.

9. Přehled modelů marketingových strategií, strategie marketingového mixu.

10. Strategie brand managementu, zásady tvorby a řízení značky.

11. Realizace strategického marketingového procesu, realizační aktivity.

12. Strategie vstupu na zahraniční trhy,

13. Marketingový audit a kontrola.

Požadavky:

Úspěšné absolvování požadavků zadaných na cvičení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je využití základních znalostí z oblasti marketingu, jejich rozšíření o znalosti z oblasti strategického marketingu a rozvinutí strategického marketingového myšlení. Předmět naučí studenty osvojit si podstatu a metody strategického marketingového řízení a uplatnit tyto zásady v praxi. Seznámí je s prvky a postupy ve všech etapách strategického marketingového plánování a řízení, ukáže jim aplikace strategického marketingu v různých oblastech podnikání. Po absolvování budou studenti schopni vybrat vhodnou marketingovou strategii, používat prvky STP marketingu, tržní segmentační výzkumy a navrhnout efektivní strategie pro marketingový mix.

Studijní materiály:

Studijní literatura základní / povinná:

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

HORÁKOVÁ, Helena. Marketingové strategie. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2014. ISBN 978-80-85970-81-4.

HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0447-1.

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2690-8.

KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 258 s. ISBN 80-7261-010-4.

Studijní literatura doporučená:

KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: nové trendy a reflexe změn ve světe. 3., aktual. a přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. Expert (Grada Publishing). ISBN 978-80-247-2986-2.

FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008, 195 s., ISBN 978-80-7261-160-7.

ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing firmy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 238 s. ISBN 80-244-1312-4.

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, 855 s., ISBN 80-247-0513-3.

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003, 581 s., ISBN 80-247-0254-1.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 208 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-3492-7.

VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, 268 s. Manažer. ISBN 978-80-247-5037-8.

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 232 s. Manažer. ISBN 978-80-247-2049-4.

Média: časopisy Strategie, Marketing + Media

www.marketingovenoviny.cz

Poznámka:
Další informace:
Intranet MÚVS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2827106.html