Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vodohospodářské inž. a životní prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
142VIZP Z,ZK 4 3P+1C česky

Úspěšná klasifikace předmětu 142VIZP je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 142RVS

Garant předmětu:
Ladislav Satrapa
Přednášející:
Martin Dočkal, Tomáš Dostál, Pavel Fošumpaur, Aleš Havlík, Petr Nowak, Ladislav Satrapa, Michal Sněhota, David Stránský, Martin Šanda, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Aleš Havlík, Filip Horký, Martin Horský, Martin Král, Martin Lacina, Petra Nešvarová Chvojková, Lucie Norková, Kateřina Slavíčková
Předmět zajišťuje:
katedra hydrotechniky
Anotace:

Studenti jsou během výukového semestru seznámeni s problematikou oborů vodních staveb, hospodaření s vodou a inženýrstvím životního prostředí. Zejména je kladen důraz na praktické stránky vodních staveb a životního prostředí v těsném vztahu s ostatními obory stavebního inženýrství. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky jsou tématicky rozděleny do 20 bloků podle jednotlivých odvětví oborů. (13x vodohospodářské inženýrství a 7x inženýrství životního prostředí). V rámci cvičení studenti zpracovávají základní úlohy z oblasti hydrologie, zásobování vodou a vodních staveb, zejména z přehrad, využití vodní energie a povodňové problematiky. Bonusové body ze cvičení se pak mohou promítnout až 10% do hodnocení zkoušky. Na výuce předmětu se podílejí všechny 4 „vodařské“ katedry K14x.

Požadavky:

Nejsou, jedná se o základní kurz.

Osnova přednášek:

1. Obsah vodohospodářského inženýrství, koncepce a hrozby ve vodním hospodářství, vodní stavby a jejich nutnost ve vodním hospodářství, specifika vodních staveb.

2. Datové zdroje, klimatická a hydrologická data a jejich zpracování, srážko-odtokové procesy.

3. Odtok vody z povodí, vodní toky, drobné a významné vodní toky, provoz vodních toků, úpravy toků, problematika povodní.

4. Hydromeliorační stavby: závlahy, odvodnění, malé vodní nádrže.

5. Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro účely zásobování, doprava vody.

6. Odpadní vody, produkce, odvádění a čištění odpadních vod.

7. Objekty a liniová vedení pro zásobování vodou a čištění odpadních vod

8. Minerální prameny, lázeňství, bazény, balneotechnika.

9. Vodní stavby na tocích, zatížení vodních staveb, jezy a vodní cesty.

10. Přehrady, základní popis, části stavby, požadavky na bezpečnost.

11. Využití vodní energie, vodní elektrárny, typy turbín a provozní schémata vodních elektráren, technologické a stavební části vodních elektráren.

12. Provoz vodních děl, sledování vodních děl, manipulační a provozní řády, operativní řízení a dispečink.

13. Kritické situace na vodních dílech, poruchy a katastrofy, prevence a řešení kritických situací, hrozby při zvýšených průtocích a suchu.

14. ŽP Úvod: souhrn, co nabízí IŽP (projekce+správa), soc-eko dopady, prakt. ochrana přírody-ZCHÚ, EIA.

15. Voda v ekosystému - vodní hospodářství, extrémy, využití vody, zdroje, výhled, klimatická změna.

16. Retence vody v krajině - OOP, eutrofizace, vznik povodní, suché nádrže.

17. Krajina a GIS - (K)PÚ, územní plán, krajinný ráz, ÚSES.

18. Technické a revitalizační stavby - úpravy toků, hrazení, rybochody, revitalizace krajiny i intravilánu (zeleň), stavby x st.správa.

19. Půda - inženýrská pedologie, význam a důsledky znečištění, rizikové látky - sanace.

20. Rekultivace, odpady, hluk - obnova krajiny, technické aspekty odpadového hospodářství, vliv dopravy na krajinu.

Osnova cvičení:

Cvičení probíhá 6x za semestr s následujícím obsahem:

1. Sestrojení teoretické křivky překročení m-denních a N-letých průtoků.

2. Transformace povodňové vlny a návrh retenčního objemu nádrže.

3. Návrh základní konstrukce pohyblivého jezu.

4. Výpočet roční výroby energie ve vodní elektrárně.

2x exkurze dle vlastního výběru z cca 10 možností vodohospodářských staveb, vodních toků a infrastruktury.

Cíle studia:

Cílem je získat všeobecný inženýrský přehled o oborech vodních staveb a životního prostředí.

Studijní materiály:

-Broža,V.-Kazda,I.-Patera,A.-Přenosilová,E. Vodohospodářské stavby. ČVUT v Praze, 1999, 162 s. ISBN 80-01-01021-X

-Braniš M., Základy ekologie a ochrany životního prostředí, INFORMATORIUM 2009 ISBN 978-80-7333-024-8

-Zákon o vodách č.254/2001 Sb.

-Plán hlavních povodí České republiky. Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2773606.html