Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Momentum, Heat and Mass Transfer

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E181026 Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav procesní a zpracovatelské techniky
Anotace:

Základy bilancování přenosu v homogenních tekutinách. Navier-Stokesova rovnice. Přenos hybnosti v turbulentním proudění. Rovnice mechanické energie. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod do přenosových jevů. Základy tenzorového počtu.

• Základní bilanční rovnice. Základní rovnice přenosu, materiální derivace. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti - Cauchyho rovnice. Bilance momentu hybnosti.

• Kinematika proudění tekutin. Konstitutivní rovnice. Základy inženýrské reologie.

• Navier–Stokesova rovnice.

• Inspekční analýza Navier-Stokesovy rovnice. Limitní případy řešení Navier-Stokesovy rovnice. Inženýrská Bernoulliova rovnice. Mezní vrstva.

• Přenos hybnosti při turbulentním proudění. Diferenciální rovnice mechanické energie. Bilance vnitřní energie a entalpie.

• Fourier-Kirchhoffova rovnice. Stacionární vedení tepla v tělese bez vnitřního zdroje tepla. Vícerozměrné případy vedení tepla.

• Stacionární vedení tepla v tělese s vnitřním objemovým zdrojem tepla. Nestacionární vedení tepla.

• Přenos tepla při nucené konvekci. Podobnost přenosu hybnosti a tepla.

• Přirozená a smíšená konvekce. Přenos tepla při fázových změnách.

• Přenos tepla zářením.

• Přenos hmoty - základní pojmy, koncentrace. Základní rovnice přenosu hmoty. Stacionární přenos hmoty.

• Přenos hmoty - nestacionární difúze, konvektivní přenos, přenos mezi fázemi. Podobnost mezi přestupem tepla a hmoty.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení

1. Úvodní cvičení. Praktická ukázka aplikací poznatků z předmětu.

2. Základy tenzorového počtu - příklady. Aplikace integrální bilance momentu hybnosti.

3. Řešení jednorozměrných případů přenosu hybnosti.

4. Aproximativní řešení složitějších úloh přenosu hybnosti.

5. Řešení stacionárního přestupu tepla v tuhých tělesech bez a s vnitřním zdrojem tepla.

6. Řešení úloh nestacionárního vedení tepla v tuhých tělesech.

7. Konvektivní přenos tepla. Integrální bilance tepla - výměník tepla.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1798106.html