Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technology I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E331068 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Obor SLÉVÁNÍ - Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin - Interakce tekutých kovů s formou a plyny - Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin - Vznik sraženin, pnutí a deformací - Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin - Rozdělení litin, CE, Sc,strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu - Litina s lupínkovým grafitem - Tavení litin v kuplovně a v elektrických pecích, vsázka, metalurgie - Očkování litin, kontrola natavené litiny - Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti - Výroba litiny s kuličkovým grafitem - Výroba speciálních litin (s červíkovým grafitem, tvrzení), použití - Tavení oceli a odlitky v el. obloukové peci - Tavení slitin Cu, Zn, Ni, Pb, Al a Mg - Formovací směsi, složení, vlastnosti, rozdělení, způsoby vytvrzování - Způsoby výroby forem a jader. Metoda spalitelného a vytavitelného modelu - Konstrukce a výpočet vtokových soustav - Tuhnutí odlitků, zásady nálitkování, stanovení velikosti nálitků - Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití - Zásady konstrukce odlitků s ohledem na hospodárnost a potlačení vad Obor TVÁŘENÍ - Podstata a hlavní znaky tvářecích procesů - Rozdělení tvářecích procesů a jejich názvosloví - Příprava materiálu pro technologii tváření - Ohřev materiálu před tvářením - Technologie objemového tváření - pěchování - Volné kování - způsoby, zařízení - Zápustkové kování - tvářecí postupy, zařízení - Kovací válce, příčné klínové válcování, rotační kování - princip, zařízení - Protlačování - způsoby, technologické faktory - Válcování - způsoby, zařízení, příklady - Tažení drátů a tyčí - Technologie plošného tváření, stříhání, ohýbání - Tažení - princip, způsoby, zařízení - Výpočty přetvárných sil pro základní technologie - Lisování práškových kovů - Zpracování reaktoplastů - lisování, vstřikování - Zpracování termoplastů - Příklady dalších technologií zpracování plastů - válcování, kování apod. - Kompozity Obor SVAŘOVÁNÍ - Definice a rozdělení svařování, výhody a nedostatky svařování - Základní pojmy u tavného svařování, názvy svarů, tvary svarových ploch, druhy - svarových spojů, jejich provedení - Technologičnost svařovaných konstrukcí, definice, požadavky, příklady provedení svarových spojů - Metalurgie svařování, popis jednotlivých fází svařovacího pochodu (včetně tepelného zpracování) - Vliv plynů na jakost svarového kovu - Svařitelnost materiálů, základní ustanovení - svařitelnost ocelí - Plamenové svařování - princip, druhy plamenů, technika svařování - Pájení - rozdělení pájení, fyzikální podstata a metalurgické reakce - Elektrický svařovací oblouk - popis statické charakteristiky, přenos kovu, zdroje svařovacího proudu (charakteristika) - Obloukové svařování ručně obalenou elektrodou - Automatické svařování elektrickým obloukem pod tavidlem - Obloukové svařování v ochranných atmosférách - Elektrostruskové svařování - Odporové svařování - princip, rozdělení a popis jednotlivých způsobů - Speciální metody svařování - základní popis a členění - Navařování - základní charakteristika, použití - Řezání kyslíkem a ostatní způsoby tepelného dělení materiálů - Pnutí a deformace při navařování - podstata - Vliv technologických podmínek na svarová pnutí a deformace - opatření ke zmenšení pnutí a deformací - Ověřování jakosti svarových spojů - účel, základní rozdělení do skupin a charakteristika jednotlivých metod Obor INŽENÝRSTVÍ POVRCHŮ - Koroze kovů - druhy, charakteristika působení - Ochrana proti korozi - Technologie povrchových úprav - rozdělení - Způsoby předúprav povrch před PÚ - Kovové povlaky -způsoby, zhotovení - Nekovové anorganické povlaky - Organické povlaky z nátěrových hmot

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je seznámit posluchače s výrobními technologiemi pro strojírenskou výrobu.

Studijní materiály:

Novotný, J. a kol.: Technologie I.

Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení Zeman, K.: Základy technologie I.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1764406.html