Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Technologie I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K331068 Z,ZK 5 16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Slévárenské vlastnosti slitin. Tavení. Očkování. Modifikace. Lití. Tuhnutí odlitků. Výroba forem a jader. Tepelné zpracování odlitků. Plastická deformace. Rozdělení tvářecích pochodů. Polotovary: ohřev, dělení. Tváření za tepla a za studena. Tvářecí stroje. Svarové spoje. Svařitelnost. Základní způsoby svařování. Zkoušky svarů. Tepelné dělení. Pájení. Povrchové úpravy.

Požadavky:

Základy technologie I

Osnova přednášek:

- Hlavní výhody a nedostatky odlitků

- Tavitelnost, tekutost a zabíhavost slévárenských slitin

- Interakce tekutých kovů s formou a plyny

- Objemové změny při chladnutí a tuhnutí ocelí a litin

- Vznik sraženin - konstrukce nálitků

- Vznik pnutí, deformací a poruch souvislosti

- Vznik trhlin, prasklin a odmíšenin

- Rozdělení litin, CE, Sc,strukturní diagramy, faktory ovlivňující strukturu

- Tavení litin v kuplovně a v elektrických pecích, vsázka, metalurgie

- Očkování litin, kontrola natavené litiny

- Výroba temperované litiny, žíhací diagramy, vlastnosti

- Výroba litiny s kuličkovým grafitem

- Výroba speciálních litin (s červíkovým grafitem, tvrzení), použití

- Tavení oceli a odlitky v el. obloukové peci

- Porovnání slévárenských vlastností ocelí a litin

- Oblasti použití slévárenských slitin neželezných kovů. Tavení slitin Al

- Základní typy slévárenských modelů a forem.

- Způsoby výroby forem a jader - bezrámové, impulsní a vkuové fomování.

- Speciální postupy výroby forem a jader - metody horkého a studeného jaderníku, metoda CO2

- Odstředivé, kokilové, tlakové, plynulé a vakuové lití

- Zásady konstrukce odlitků s ohledem na hospodárnost a potlačení vad

- Plastická deformace kovů - stupeň a rychlost deformace, přetvárná pevnost, přetvárný odpor

- Vliv teploy na tvařitelnost a vlastnosti kovů - zpevňování, rekrystalizace, tvářecí teploty

- Dělení a ohřev materiálu pro tváření, tvářecí teploty ocelí, chemické jevy při ohřevu

- Pěchování a volné kování - polotovary, dosažitelné deformace, základní operace

- Zápustkové kování - konstrukce zápustek, volba polotovarů, funkce výronku

- Protlačování - způsoby, používané materiály, technologické faktory

- Stříhání ohýbání a rovnání - základní operace, polotovary, konstrukce nástrojů

- Tažení - základní postupy, polotovary, konstrukce nástrojů, význam součinitele tažení

- Výhody a nedostatky svařování

- Základní pojmy u tavného svařování, názvy svarů, druhy svarových spojůí

- Technologičnost svařovaných konstrukcí, faktory ovlivňující jakost a pracnost výroby

- Metalurgie svařování, faktory ovlivňující srukturu a vlastnosti svarového spoje

- Prostředí při tavném svařování, vliv strusky a atmosféry

- Svařitelnost ocelí, vliv složení, svařitelnost litin a neželezných kovů

- Plamenové svařování - princip, druhy plamenů, technika svařování

- Obloukové svařování - obalenou elektrodou, pod tavidlem a v ochranných atmosférách

- Odporové svařování - princip, rozdělení a popis jednotlivých způsobů

- Pájení - rozdělení pájení, fyzikální podstata a metalurgické reakce

- Řezání kyslíkem a ostatní způsoby tepelného dělení materiálů

- Ověřování jakosti svarových spojů - účel, základní rozdělen, charakteristika jednotlivých metod

- Způsoby předúprav povrch před povrchovými úpravami

- Kovové povlaky -způsoby, zhotovení

- Nekovové anorganické a organické povlaky

Osnova cvičení:

Návrh vhodného materiálu a výrobního postupu pro vybraný odlitek, výkovek, výlisek nebo svařenec.

Cíle studia:

osvojení technologií slévání, tváření a svařování

Studijní materiály:

Novotný, J. a kol.: Technologie I.

Šanovec, J. a kol.: Technologie I. - návody ke cvičení

Zeman, K.: Základy technologie I.

Herman, A.: Technologie I. - soubor otázek

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1760906.html