Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy řízení systému

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZRS Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět poskytuje přehledové znalosti oboru automatického řízení. Studenti získají znalosti v dynamicky se rozvíjejícím oboru s velkou budoucností. Zaměříme se zejména na řízení inženýrských a fyzikálních systémů. Předmět obsahuje základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů, metody vytváření popisu a modelu systémů, základní analýzu lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů.

Požadavky:

K udělení zápočtu je třeba celkový počet bodů za semestr minimálně 25 bodů z celkového počtu 45 bodů za 3 povinné testy. Zkouška má povinnou pı́semnou a volitelnou ústnı́ část.

Osnova přednášek:

1.Úvod

2. Klasifikace systémů

3 .Matematické modelování I

4. Matematické modelování II

5.Zjednodušování blokových diagramů

6.Regulační obvod

7.PID regulace

8.Stabilita regulačního obvodu

9.Regulační obvody s ON/OFF regulátory

10. Diskrétní regulační obvod

11.Regulační obvody s číslicovými regulátory

12.Některé aspekty praktických realizací s PID a PSD regulátory

13.Regulační obvody s fuzzy regulátory

Osnova cvičení:

1.Klasifikace systémů (statické vs. Dynamické, lineární vs. Nelineární, t-invariantní vs. T-variantní atd.)- příklady

2.Modelování systémů I. – příklady (přenosová funkce, impulsní charakteristika, přechodová charakteristika apod.), Heavisideův rozklad na parciální zlomky- příklady, Laplaceova transformace a Zpětná Laplaceova transformace – příklady

3.Modelování systémů II. - Příklady (frekvenční charakteristika systému, póly a nuly systému, astatismus systému atd.)

4.Zjednodušování blokových schémat- příklady

5.1. test

6.Regulační obvod s PID regulátorem ( výpočet odezev PID regulátoru, impulsní a přechodová charakteristika PID regulátoru - příklady, návrh PID regulátoru- příklady)

PID regulátor- syntéza regulačního obvodu – příklady

7.Stabilita regulačního obvodu, zjišťování stability, algebraická kritéria stability – příklady

8.2. test

9.Diskrétní regulační obvod – příklady

10.Syntéza regulačního obvodu s PSD regulátorem – příklady

11.Operace na fuzzy množinách, fuzzy řízení – příklady aplikací

12.3. test

13.Zápočet

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je poskytnout posluchači základní informace z oblasti zpětnovazebního řízení lineárních dynamických jednorozměrových systémů. Jedná se o přehledový předmět, ve kterém se studenti seznámí s metodami vytváření popisu a modelu systému, základní analýzou lineárních dynamických systémů a návrhem a ověřením jednoduchých zpětnovazebních PID, PSD a fuzzy regulátorů. Pozornost je věnována rovněž snímačům a akčním členům v regulačních obvodech, otázkám stability regulačních obvodů, jednorázovému a průběžnému nastavování parametrů regulátoru a některým aspektům průmyslových realizací spojitých a číslicových regulátorů. Jednotlivá témata přednášek jsou provázena množstvím užitečných příkladů a praktických průmyslových realizací.

Studijní materiály:

1.Franklin, G.F., Powell, J.D., Emami-Naeini, A.: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson; 8 edition (February 1, 2018)

2.Balátě, J.: Automatické řízení, Technická literatura BEN, Praha, 2003

3. Hyniová, K.: Základy řízení systémů, skriptum FIT ČVUT, Praha, 2015

4.https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2209

Poznámka:

Rozsah předmětu : 2p+2 cv., Přednášející a cvičící: Doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2209 https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2673
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1678606.html