Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-ŘLZD-01 ZK 3 2P+0C česky
Vztahy:
Předmět 32BC-P-ŘLZD-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16C3501 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-ŘLZD-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16C3501
Předmět 32BC-P-ŘLZD-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-HRMN-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BC-P-ŘLZD-01 nelze zapsat s předmetem 32BE-P-HRMN-01 ve stejném semestru.
Předmět 32BC-P-ŘLZD-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-HRMN-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s moderními zásadami a postupy řízení lidských zdrojů v organizaci, objasňuje klíčovou roli řízení lidských zdrojů při dosahování strategických cílů organizace a představuje základní činností řízení lidských zdrojů, které ovlivňují konkurenceschopnost organizace v tržní ekonomice.

Požadavky:

Známka se uděluje na základě absolvování dvou online testů v aplikaci Moodle: průběžného online testu (v 8. týdnu výuky) a závěrečného online testu (ve 14. týdnu výuky, resp. ve zkouškovém období), které prověřují znalosti v rozsahu přednášek a základní literatury.

Otázky průběžného online testu jsou v rozsahu první poloviny přednášek (přednášky 1 až 7). Otázky závěrečného online testu jsou v rozsahu druhé poloviny přednášek (přednášky 8 až 13).

Varianta testu (průběžného nebo závěrečného) zahrnuje 25 otázek abcd s jednou správnou odpovědí; správná odpověď je hodnocena 2 body a nesprávná odpověď je hodnocena 0 body; test je na 40 minut a z testu je možné získat 0–50 bodů.

Z obou testů je možné získat 0–100 bodů. Výsledná známka se určí podle následující klasifikační stupnice:

Výborně (A): 90–100

Velmi dobře (B): 80–89

Dobře (C): 70–79

Uspokojivě (D): 60–69

Dostatečně (E): 50–59

Nedostatečně (F): 0–49

Osnova přednášek:

1. Koncepce řízení lidských zdrojů

2. Praxe zaměstnávání lidí

3. Plánování lidských zdrojů

4. Vytváření a analýza pracovních míst

5. Získávání zaměstnanců

6. Výběr zaměstnanců

7. Přijímání a adaptace zaměstnanců

8. Řízení pracovního výkonu / PRŮBĚŽNÝ TEST

9. Hodnocení zaměstnanců

10. Motivace zaměstnanců

11. Odměňování zaměstnanců

12. Vzdělávání zaměstnanců

13. Péče o zaměstnance

14. ZÁVĚREČNÝ TEST

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit a využít poznatky týkající se plánování lidských zdrojů, vytváření a analýzy pracovních míst, získávání, výběru, přijímání a adaptace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců, motivace a odměňování zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců nebo péče o zaměstnance.

Studijní materiály:

Základní:

Prezentace k přednáškám

Doporučené:

ARMSTRONG, M., TAYLOR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí postupy. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.

KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vyd. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8.

ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5870-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743916005.html