Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strojírenské konstruování I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132001 KZ 2 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost.

Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků).Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.

Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.

Požadavky:

- 2 tužky: (mikrotužka s tuhou tvrdosti HB; versatilka s tuhou tvrdosti B, nebo 2B).

- Pryž na gumování.

- Desky s chlopněmi.

- Znalosti středoškolské matematiky.

- Podrobněji viz http://seps.fs.cvut.cz/SK1

Osnova přednášek:

1) Úvod do předmětu. Normalizace technické dokumentace. Technické výkresy.Základy technického zobrazování. Pravoúhlé promítání. Počet a volba obrazů.

2) Kreslení řezů a průřezů. Přerušování  (zkracování) obrazů součástí. Zobrazování souměrných předmětů. Kreslení náčrtů. Udávání rozměrů na výkresech.

3) Hlavní zásady kótování. Kótovací, pomocné a odkazové čáry. Zapisování kót. Soustavy kót.

4) Kótování základních geometrických prvků. Zobrazování a kótování normalizovaných prvků. Udávání přesnosti rozměru na výkrese.

5) Předepisování textury (drsnosti) povrchu na výkrese. Předepisování stavu hran na výkrese. Zobrazování a kótování pružin.

6) Označování profilů a tyčí. Popisové pole. Zobrazování a kótování závitů, šroubů, matic. Výkresy odlitků, výkovků, svarků.

7) Výkresy součástí a sestavení. Šroubové spoje. Návrhové výkresy. Výkresy polotovarů. Technická zpráva. Bibliografické citace.

Osnova cvičení:

1) Normalizované písmo

2) Náčrt a výkres rotační obráběné součásti

3) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

4) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

5) Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

6) Skica a výkres válcové tlačné pružiny. Skici a výkresy jednoduchých součástí dle modelů obsahující základní normalizované prvky.

7) Skica a výkres válcové tlačné pružiny.

8) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).

9) Skica a výkres obrobku vyrobeného z nenormalizovaného polotovaru (odlitek, výkovek).

10) Skici pěti různých šroubových spojů.

11) Skici pěti různých šroubových spojů.

12) Skici pěti různých šroubových spojů.

13) Kontrola odevzdání všech úloh. Závěrečný test

Cíle studia:

Umět se graficky vyjadřovat - v rozumných mezích (nutné pro všechny předměty VŠ) - základní komunikační prostředek strojařů. Trénovat prostorovou představivost. Získání znalostí a dovedností potřebných pro navazující předměty SK2, SK3, SK4, ČMS1, ČMS2, KC a BP.

Rozklad strojních součástí na základní geometrické tvary - analýza součástí. Sjednotí znalosti o tvorbě výkresové dokumentace (filosofie zobrazování a kótování popsané v rámci ISO GPS). Těžiště elementárních znalostí (výchozí základna) každého strojaře (sjednocení znalostí - gymnazistů a průmyslováků).Zobrazování a kótování geometricky různých součástí - stupňování složitosti a sledování funkce součásti.

Studijní materiály:

[1] Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ - Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. Praha: ČVUT v Praze (skripta), 04/2023. ISBN 978-80-01-06715-4.

[2] Strojnické tabulky - Jiří Leinveber, Pavel Vávra - Vydavatelství: ALBRA

[3] Web: https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2132031

Poznámka:

Povinný předmět (compulsory subject - in czech and english)

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=2132031
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10352602.html