Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Corporate Financial Management

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
K63C1301 Z,ZK 6 20B Czech
Garant předmětu:
Arnošt Klesla
Lecturer:
Arnošt Klesla
Tutor:
Arnošt Klesla
Supervisor:
Institute of Economic Studies
Synopsis:

The course provides a comprehensive view of long-term development of the company in terms of financial planning and management.

It assumes a knowledge of financial analysis and long-term financing options. The base is in a complex planning and predicting the future. A significant area is dedicated to all stages of the investment process.

Requirements:

1. Credit test - max 30 points from continuous tests (min 15 points in total)

2. Final test - max 70 points

Combined form of examination

Written part - at least 50 points from the sum of tests 30 + 70 points

Oral exam after achieving 50 points from the written part

Syllabus of lectures:

1. Financial management of the company, basic economic documents, financial statements, Balance sheet, Income statement, Cash flow, cost function, turning point,

2. Financial analysis of the company, basic indicators of financial health-stability, liquidity and performance (prosperity)

3. Sources of financing the company internal, external, alternative and sources from the capital market, balance sheet rules, cost of capital and optimal capital structure

4. Short-term financial management, turnover cycle, working capital, liquidity, cash flow

5. Value and performance of the company Value Based Management, measurement of company performance, cost allocation and profitability, value criteria FCF, EVA, MVA, ROIC, SVA

6. Business finance in international exchange, exchange rate and foreign exchange market, foreign exchange operations and exposures, hedging

7. Long-term financial management of the company's strategy and financial planning, financial strategies and financial policies of the company, principles of financial planning

8. Investment decision-making in the company preparation, classification, strategy, phases and financing of an investment project, evaluation of investment efficiency static and dynamic methods, time value of money, NPV, IRR, PP, PI

9. Investment risk in the company classification, identification, significance and size of risk, risk decision-making and anti-risk measures, risk diversification, normal distribution

10. Business valuation types, degrees and methods of business valuation, mergers and acquisitions

Syllabus of tutorials:

1. Financial management of the company, basic economic documents, financial statements, Balance sheet, Income statement, Cash flow, cost function, turning point,

2. Financial analysis of the company, basic indicators of financial health-stability, liquidity and performance (prosperity)

3. Sources of financing the company internal, external, alternative and sources from the capital market, balance sheet rules, cost of capital and optimal capital structure

4. Short-term financial management, turnover cycle, working capital, liquidity, cash flow

5. Value and performance of the company Value-Based Management, measurement of company performance, cost allocation and profitability, value criteria FCF, EVA, MVA, ROIC, SVA

6. Business finance in international exchange, exchange rate and foreign exchange market, foreign exchange operations and exposures, hedging

7. Long-term financial management of the company's strategy and financial planning, financial strategies and financial policies of the company, principles of financial planning

8. Investment decision-making in the company preparation, classification, strategy, phases and financing of an investment project, evaluation of investment efficiency static and dynamic methods, time value of money, NPV, IRR, PP, PI

9. Investment risk in the company classification, identification, significance and size of risk, risk decision-making and anti-risk measures, risk diversification, normal distribution

10. Business valuation types, degrees and methods of business valuation, mergers and acquisitions

Study Objective:

The aim of the course is to understand the basic assumptions of long-term prosperity. Student after graduation will be able to determine the company information necessary to build a financial plan and to evaluate any investment or define the conditions under which they can be implemented. Student will also be able to predict impacts on future development, including the risks and create the set of measures that should help eliminate risks.

Study materials:

Základní

1. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3293-0.

2. FIBÍROVÁ, Jana a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-735-7084-X.

3. JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xviii, 295 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.

4. KALOUDA, František. Finanční analýza a řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-526-5.

5. LANDA, Martin. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1492-6.

6. Nývltová, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3158-2.

7. Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4004-1.

8. Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. Sbírka řešených příkladů a otázek. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. 176 s. ISBN 978-80-247-5544-1.

9. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-2028-4.

Doporučené

1. BREALEY R. A - MYERS S. C., Teorie a praxe firemních financí, East Publishing, Praha 1999, s. 399 - 426, s. 427 - 487, ISBN 80-85605-24-4

2. ČIŽINSKÁ, Romana. Základy finančního řízení podniku. Praha: Grada Publishing, 2018. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0194-8.

3. HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-449-2.

4. Knápková, A., Pavelková, D., Šteker, K. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 2. roz. vyd. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4456-8

5. KISEĽÁKOVÁ, Dana a Miroslava ŠOLTÉS. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků. Praha: Grada Publishing, 2017. Prosperita firmy. ISBN 978-80-271-0680-6.

6. MACHKOVÁ Hana Mezinárodní obchodní operace Praha: Grada Publishing, 201. ISBN978-80-247-8022-1

7. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, 2012. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-1835-4.

8. Scholleová, H. Investiční controlling. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2952-7.

9. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada, 2011. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.

10. MARINIČ, Pavel. Hodnotový management ve finančním řízení: hodnota versus finance. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-405-7.

Note:
Time-table for winter semester 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2022/2023:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-05-31
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5691306.html