Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1PR KZ 3 8P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá projektovým řízením, jeho smyslem, koncepcí a nástroji. Důraz je kladen na plánování zdrojů, přiřazení zdrojů k úkolům, dobu trvání a její změna, dále sledování průběhu projektu, reorganizace (přeplánování) nedokončené práce atd.). Součástí předmětu je i zobrazení a vizualizace projektu, formátování tabulek a grafů, formulářová zobrazení, zobrazení kalendáře, síťový diagram, diagram zdrojů, možnosti vlastního zobrazení atd. Studenti dále zpracovávají fiktivní projekt s využitím současných softwarových nástrojů na podporu projektového řízení.

V rámci seminářů studenti aplikují poznatky z přednášek, a to zejména pro etapu plánování projektu (tzn. předprojektová fáze a částečně projektová fáze projektu). V rámci semináře budou řešeny projekty menšího rozsahu, na kterých studenti aplikují vybrané techniky podle IPMA.

Požadavky:

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu:

-aktivní účast na seminářích,

-vypracování souvislé úlohy – „Návrh a management projektu“ a jeho úspěšná obhajoba, za souvislou úlohu lze získat max. 50 bodů;

-písemný test koncipovaný na základě látky z přednášek – max. 50 bodů;

-jsou povoleny maximálně 2 absence na seminářích

Výsledná známka se skládá ze součtu bodů z projektu a z písemného testu, tj. 100 bodů=100 %, výsledná klasifikace se udělí dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvodní hodina. Podstata projektového řízení. Základní pojmy pro řízení projektů. Cíle, rozsah, přínosy a rizika. Projektové fáze.

•Životní cyklus projektu, milníky v projektovém řízení. Standardy projektového managementu (Prince 2, PMBOK apod.). Metoda logického rámce. Důležitost etapy plánování.

•Metody a nástroje časového plánování projektu, WBS, Ganttův diagram, Síťová analýza, Metoda PERT, Metoda kritické cesty.

•Projektový tým, role projektového manažera. Plánování lidských zdrojů. Jak sestavit efektivní tým, Agilní přístup. Krizová komunikace v projektovém managementu

•Metody a nástroje plánování rozpočtu. Odhad nákladů. Matematické výpočty a tvorba odhadů. Rizika a rezervní zdroje projektu. Plán čerpání rozpočtu.

•Financování projektu z dotačních programů. Vliv omezených zdrojů ve zdravotnictví. Kompromis mezi časem a náklady. Typické problémy projektů ve zdravotnictví.

•Další možnosti financování projektů.

•Projektový management v praxi – přednáška externisty

•Nástroje pro sledování průběhu projektu (EVA, SSD apod.).

•Analýza rizik v projektovém řízení (metoda RIPRAN).

•Proces řízení realizace projektu. Změny v projektovém managementu. Jak postupovat při změnách projektu. Řešení problémů.

•Ukončení projektu v rámci jeho životního cyklu. Důvody ukončení projektu. Zdroje pro poučení při dalším plánování projektů.

•Malé projekty, projekty vývoje nových produktů.

Osnova cvičení:

•Úvodní hodina, rozdělení projektů (např. rekonstrukce JIP oddělení, nákup MR, zavedení IS v nemocnici). Popis úvodního záměru projektu, studie příležitosti a proveditelnosti, vytvoření prvního plánu projektu.

•Vymezení činností prací. Definování termínů a časových rozsahů. Seřazení činností (logické vazby, priority, milníky).

•Aplikace metody logického rámce.

•Lidské zdroje a sestavení rozpočtu. Personální zajištění (role, pravomoci, mzdy apod.) Materiální zdroje a sestavení rozpočtu. (WBS, OBS)

•Doplnění o analýzy SWOT, PESTLE. Analýza rizik RIPRAN - řízení rizik

•Harmonogram projektu. Baseline

•Prezentace výsledků – diskuse

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]MÁCHAL, Pavel, Martina KOPEČKOVÁ, Lucie DOLINOVÁ a Stanislav MICHELFEIT. Projektové řízení: příklady z praxe. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-330-1.

[2]DOLEŽAL, Jan. Projektový management: komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5620-2.

[3]HÝL, Pavel. Projektové řízení. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-382-1.

Doporučená literatura

[4]KUBÁLEK, Tomáš a Markéta KUBÁLKOVÁ. Program pro řízení projektů Microsoft Project 2013: manažerská informatika. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2077-3.

[5]CARSTENS, Deborah Sater, Gary L. RICHARDSON a Ronald B. SMITH. Project management tools and techniques: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4665-1562-8.

[6]LARSON, Erik W. a Clifford F. GRAY. Project management: the managerial process. 6th ed. New York: McGraw-Hill Education, c2014. McGraw-Hill series operations and decision sciences. ISBN 978-0-07-716822-3.

[7]SHIRLEY, David. Project management for healthcare. CRC Press, 2020.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7795106.html