Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1MZZ Z,ZK 5 8P+8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním managementem a jeho významem pro úspěšné fungování organizace. Zabývá se kompetencemi a profilem manažera jako předpoklady pro úspěšný výkon profese manažera. Předmět seznamuje studenty jak se sekvenčními (organizování, vedení lidí, kontrola), tak i paralelními (analyzování, rozhodování, implementace) funkcemi managementu a jejich praktickým využitím. Studentům budou objasněny i další kategorie managementu, jako je change management, time management, lean management a další. Součástí předmětu je též úvod do krizového managementu. Předmět je doplněn o základní informace týkající se odlišností zdravotnického zařízení od klasické firmy. Semináře jsou zaměřeny prakticky, jde o sérii případových studií a skupinových prací sloužící k aplikaci teoretických znalostí na reálnou situaci.

Požadavky:

Požadavky k zápočtu:

-aktivní účast na seminářích, vypracování případových studií + individuální požadavky na seminářích;

-jsou povoleny maximálně 2 absence na seminářích

-získání min. 25 z 50 bodů za aktivity na seminářích

Požadavky ke zkoušce:

-zkouška se skládá z písemné části a z části ústní;

a) PÍSEMNÝ TEST:

-je koncipován na základě látky z přednášek;

-lze získat max 30 bodů;

b) ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ:

-k ústnímu zkoušení mohou pouze studenti, kteří získají min 50 % bodů z písemného testu (tj. 15 bodů)

-student musí prokázat schopnost vyjádřit se k okruhovým otázkám a zodpovědět doplňující dotazy zkoušejícího;

-lze získat max 20 bodů

Pokud student úspěšně dokončí písemnou část zkoušky, nikoliv však ústní, v náhradním termínu opakuje pouze druhou část zkoušky.

Celkové bodové hodnocení předmětu je 100 bodů=100 %, výsledná klasifikace se udělí dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

•Úvod do předmětu. Pojetí a postavení managementu v organizaci. Definice managementu, pojetí a úkoly managementu. Moderní přístupy v managementu. Profil a osobnost manažera. Typologie manažerských stylů.

•Plánování, smysl plánování, úkoly plánování. Členění plánů z hlediska věcného, časového, účelového a úrovně řídicích procesů. Hierarchie cílů v organizaci, MBO.

•Management lidských zdrojů. Leadership a podmínky pro jeho efektivní nasazení.

•Rozhodování, základní pojmy. Teorie rozhodování. Klasifikace a struktura rozhodovacích procesů. Věcná a procedurální stránka rozhodování. Systémy pro podporu rozhodování.

•Organizování. Základní prvky a logika procesu organizování. Typy organizačních struktur. Procesní a útvarové OS. Moderní typy OS. Outsourcing ve zdravotnictví.

•Kontrolní činnost. Postavení kontrolní činnosti v rámci podnikového managementu. Druhy kontrol a hodnocení jejich efektivity. Postupy interního auditu.

•Komunikace. Obecné zásady úspěšné komunikace. Formy komunikace. Efektivní vedení porad. Specifika komunikace ve zdravotnických zařízeních

•Specifika řízení organizací ve zdravotnictví – přednáška externisty z praxe

•Vybrané kapitoly z managementu: I.Time management - efektivita využívání pracovního času, techniky analýzy

•Vybrané kapitoly z managementu: II. Lean managementu – poslání a smysl LM, vybrané techniky LM, příklady aplikace LM

•Vybrané kapitoly z managementu: III. Change management a transformační management - obsah, principy a cíle řízení změn, proces řízení změn, druhy změn, vybrané přístupy pro řízení změn;

•Vybrané kapitoly z managementu. IV. Krizový management a krizová komunikace - vnitřní a vnější příčiny krizí, nástroje pro analýzu rizik, eliminační nástroje apod.

Osnova cvičení:

•Organizace seminářů. Úvod do předmětu, hodnocení. Historický vývoj managementu - významné osobnosti v historii managementu (Taylor, Baťa, Ford, Mayo apod.)

•Moderní přístupy v plánování – „pomocníci“ při plánování, online podpora, nejčastější chyby

•Subjektivní vs. objektivní předpoklady pro výkon manažerské práce.

•Rozhodování – priority a časový rámec, rozhodovací taktiky

•Případová studie na téma „Tvorba organizačního řádu ZZ“ – ukázka existujících organizačních řádů, obvyklá struktura organizačního řádu, tvorba organizačního řádu fiktivního ZZ

•Případová studie na téma „Tvorba organizačního řádu ZZ“ – prezentace výsledků a vyhodnocení

•Případová studie na téma „Kontrola“ – ukázky směrnic a interních postupu pro: a) reálné zdravotnické zařízení b) výrobce zdravotnických prostředků. Diskuse na téma „udržitelnost procesů“ a četnost kontrol.

•Případová studie na téma „Komunikace, komunikační dovednosti“ Dekompozice problému v komunikaci u farmaceutické firmy.

•Případové studie na téma „Efektivní řízení času“ – ukázka správného řízení času a diskuse benefitů z toho plynoucích, ukázka pochybení v rozvržení času a stanovení priorit.

•Případové studie na téma „Štíhlá výroba“ a „Štíhlý managment“ ve zdravotnictví – diskuse výhod jednotlivých přístupů, limitace při jejich aplikaci, rozbor technik pro analýzu procesů (VSM, MOST apod.)

•Ukázka a analýza odborných publikací (case studies) pro oblast „Managementu změny ve zdravotnických zařízeních“ – diskuse aplikace technik Kottera, Lewina, Soft System Methodology, Adkar nebo 7S

•Případová studie „Správné a chybné postupy krizového managementu v nemocnici“ - COVID – 19 a postupy krizového řízení v nemocnici

•Závěrečná diskuse a vyhodnocení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4429-2.

[2]PLAMÍNEK Jiří: Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0629-5

[3]KRUSE, Kevin, SOUČEK René (překlad): Moderní time management. Praha, Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2452-7

[4]POKORNÁ A. a kol.: Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0720-9

Doporučená literatura

[5]OLDEN, Peter, C.: Management of Healthcare Organizations: An Introduction. Third Edition. Health Administration Press, 2019. ISBN 978-1640550438

[6]ARMSTRONG, Michael. How to manage people. Philadelphia: Kogan Page, 2019. ISBN 9780749498825.

[7]VOLKER ERIC AMELUNG. Healthcare Management: Managed Care Organisations and Instruments. Imprint: Springer, 2013. ISBN 9783642387128

[8]SULLIVAN, Eleanor J. a Gayle. GARLAND. Practical leadership and management in healthcare: for nurses and allied health professionals. 2nd ed. Harlow, England: Pearson, 2013. ISBN 9781447912064.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7794906.html