Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1JIP KZ 2 8P+4L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o problematice resuscitační a intenzivní péče na ARO, oborových a mobilních JIP, včetně problematiky přístrojového vybavení a fyziologických souvislostí. Cílem předmětu je seznámit posluchače s aktuálními trendy biomedicínského inženýrství v této oblasti. Studium předmětu předpokládá základní znalost zejména z interních a chirurgických oborů. Po absolvování student by měl být student schopen aktivně spolupracovat s klinikem a v případě potřeby navrhovat optimální způsoby řešení.

Požadavky:

Ověření znalostí probíhá formou zápočtového testu, který se píše minimálně ve dvou termínech.

Osnova přednášek:

•Intenzivní a resuscitační péče – základní pojmy, péče o pacienta v intenzivní a resuscitační péči, koncepce jednotek intenzivní péče a oddělení ARO, Eliminační metody.

•Technická specifika přístrojů pro intenzivní péči a mobilní jednotky.

•Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady – respirační systém.

•Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady – kardiovaskulární systém.

•Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady – centrální nervový systém.

•Mobilní jednotky intenzivní péče, Mobilní jednotky intenzivní péče za mimořádných podmínek při hromadném výskytu postižených.

•Laboratorní technika pro intenzivní péči a testování typu POCT.

•Úloha technika na ARO, JIP a dalších úsecích mezioborových zdravotnických pracovišť.

•Hygienicko – epidemiologické aspekty práce na ARO/JIP – barierový systém ošetřování, nozokomiální infekce, dezinfekce a sterilizace.

•Správa a zabezpečení pacientských dat v intenzivní medicíně.

Osnova cvičení:

•Průběh mechanické ventilace plic.

•Měření charakteristik senzorů průtoku.

•Vliv složení plynné směsi na přesnost měření etCO2 v pacientském okruhu.

•Přístroje pro anestezii – simulace na modelu.

•Přístroje pro bed-side monitoring – použití, verifikace chemickými postupy.

•Simulace na pacientském simulátoru.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]VARON, Joseph. a Pilar. ACOSTA. Handbook of critical and intensive care medicine. 2nd ed. New York: Springer, c2010. ISBN 9780387928500.

[2]PAUL N. LANKEN, Scott MANAKER, BENJAMIN A. KOHL a C. WILLIAM HANSON III. The intensive care unit manual. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, 2014. ISBN 9781416024552.

Doporučená literatura

[3]MALÁSKA, Jan, Jan STAŠEK, Milan KRATOCHVÍL a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-675-7.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7794606.html