Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční účetnictví zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1FU KZ 2 4P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako teoreticko praktický celek. Účetnictví představuje nepostradatelný zdroj informací k podpoře rozhodovacích procesů pro manažery i pro další stakeholdery. Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky účetnictví, seznámit je s významem účetnictví a jeho místem v systému řízení organizace. Akcent je kladen na praktickou aplikaci na vybraných modelových příkladech.

Požadavky:

Podkladem pro klasifikaci je celkový součet bodů, které student získá během semestru.

Body lze získat při následujících aktivitách:

- kontrolní test na šestém semináři max 15 bodů,

- průběžné aktivity na seminářích max 35 bodů,

- zápočtový test max 50 bodů (požadovaná min. 50% úspěšnost - minimální počet bodů ze zápočtového testu 25 bodů)

Hodnocení dle stupnice ECTS.

Povoleny jsou max. 2 absence na seminářích.

Osnova přednášek:

•Význam, funkce a postavení účetnictví v organizaci, jeho vazba na informační systém organizace. Účetní specifika zdravotnických zařízení.

•Účtování nákladů a výnosů zdravotnického zařízení. Členění nákladů v účetnictví poskytovatele zdravotních služeb. Specifičnost účtování příspěvkových organizací. Zúčtovací vztahy příspěvkových organizací. Obecné postupy účtování pro transfery a dotace.

•Klasifikace zásob ve zdravotnictví, způsoby jejich oceňování a účtování. Inventarizace zásob, účtování inventarizačních rozdílů. Konsignační sklady ve zdravotnictví a specifika jejich účtování. DPH a jeho specifika ve zdravotnictví.

•Oceňování a účtování zdravotnických prostředků. Problematika technického zhodnocení. Účtování o odpisech a vyřazování zdravotnických prostředků. Uplatňování odpisů v případě investičních dotací.

•Účtování zdravotnických výkonů zdravotním pojišťovnám. Dobropisy. Úhrady prostřednictvím záloh. Dohadné položky.

Osnova cvičení:

•Vliv hospodářských operací na rozvah a výsledek hospodaření zdravotnického zařízení – případová studie.

•Účtování nákladů a výnosů poskytovatele zdravotních služeb, časové rozlišení nákladů a výnosů – příklady z praxe. Účetnictví příspěvkových organizací – případová studie.

•Případová studie - účtování nakupovaných zásob v nemocnici. Příklad z praxe - výpočet krátícího koeficientu v nemocnici.

•Souvislý příklad na účtování pořízení zdravotnického prostředku a účtování odpisů.

•Účtování zdravotnických výkonů zdravotním pojišťovnám – souhrnný příklad.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]VLČKOVÁ, M.: Základní principy a postupy v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-928-4.

[2]MÁČE, M.: Finanční účetnictví veřejného sektoru. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2002-4.

[3]SVOBODOVÁ, J.: Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech. Olomouc: ANAG, 2021. ISBN 978-80-7554-313-4.

Doporučená literatura

[4]ROUBÍČKOVÁ, J., PELÁK, J. a kol.: Účetnictví I. – Sbírka příkladů a úloh k procvičení. OECONOMICA, VŠE Praha 2017. ISBN 978-80-245-2128-2

[5]McKEE, T., McKEE, L.: Healthcare Applications: A Casebook in Accounting and Financial Management 1st Edition. AUPHA, Health Administration Press, Chicago, Illinois, 2016. ISBN: 978-1567938258.

[6]LIBBY, R., LIBBY, P., HODGE, F.: Financial accounting (9th edition) McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 9781259222139.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7794206.html