Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

E-Health a informační systémy ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1EHIS Z,ZK 5 8P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na poznání elektronizace zdravotnictví (eHealth) jak v rovině teoretické (systémy klasifikace, datové standardy, bezpečnost a implementace informačních systémů), tak v rovině praktické (používané systémy eHealth v ČR a ve světě, další rozvoj a perspektivy) včetně návaznosti na eGovernment v ČR (systém základních registrů, eNeschopenka, atd). Zvláštní důraz je kladen na informační systémy ve zdravotnictví, ať už Nemocniční informační systémy (včetně subsystémů – klinický, radiologický, laboratorní, atd), tak i informační systémy ambulantní sféry (systémy pro praktické lékaře, lékárenské informační systémy, atd).

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu: Požadavkem pro zápočet je minimálně 66% účast na seminářích a dále zpracování literární rešerše v rozsahu minimálně 2 normostran při použití minimálně 5 literárních pramenů. Témata: Systémy eHealth, závádění eH, používání eH, výhody/nevýhody užití, jiná příbuzná témata.

Podmínky udělení zkoušky: Zkouška probíhá formou ústní zkoušky v rozsahu cca 15+15 min (příprava+zkouška) v rozsahu zveřejněných témat ke zkoušce. Student si losuje jedno z témat. Hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na počtu získaných bodů z ústní zkoušky (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

•Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje.

•Definice eHealth, příklady systémů. Systémy eGovernmentu v ČR.

•Národní systémy eHealth v ČR a ve světě (preskripční systémy, elektronická dokumentace, systémy sdílení dat).

•Základní komponenty NIS. Hardware, software, servery, datová úložiště. Počítačové sítě ve zdravotnictví.

•Klasifikační systémy (MKN 10) a nomenklatury (SNOMED). Datové komunikační standardy HL7 a DICOM.

•Bezpečnost v IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Bezpečná identifikace pacienta.

•Architektura nemocničního informačního systému (NIS). Definice nemocničního informačního systému, jednotlivé etapy vývoje. Definice a popis základních komponent NIS.

•Klinické informační systémy (KIS). Charakteristika KIS a jeho využití. Systém požadavků a žádanek. Informační systém operačních sálů. Plánování operací. Monitorování a podpora fyziologických funkcí.

•Laboratorní informační systémy (LIS). Požadavky na LIS. Základní funkce LIS. Správa požadavků, správa výsledků a řízení kvality. Kontrola výsledků a kvality procesů. Propojení laboratorních a klinických informačních systémů.

•Informační systém radiodiagnostického komplementu – Radiologický informační systém (RIS), PACS Příjem žádanek, správa požadavků a plánování vyšetření. Řízení procesu a dokumentace vyšetření. Distribuce obrazové informace a nálezů.

•Ostatní subsystémy NIS. Ekonomický a finanční IS. Personální a mzdový IS. IS pro správu zdravotnické techniky. IS správy a údržby budov. IS lékárny a logistický IS. IS stravovacího provozu. Manažerské informační systémy (MIS). Výstupy manažerských informačních systémů.

•Informační systémy pro ambulantní sféru. Informační systém pro praktické lékaře. Lékárenský informační systém. Propojení nemocniční a ambulantní sféry.

•Perspektivy rozvoje IS ve zdravotnictví. Možnosti integrace zdravotnických IS na regionální a mezinárodní úrovni (EU). Další rozvoj možnosti sdílení zdravotnických informací – strukturovaný pacientský nález (koncepční záměr). Výhody a nevýhody outsourcingu NIS.

Osnova cvičení:

•Úvodní informace. Seznámení se s posluchači, s očekáváními jednotlivých posluchačů a s jejich dosavadními zkušenostmi a znalostmi v oblasti eHealth. Identifikace silných a slabých míst. (Využito v pro eventuální úpravu přednášených témat v rámci celého předmětu).

•Představení vybraných nemocničních informačních systémů.

•Představení / seznámení se s vybranými systémy eGovernmentu v ČR.

•Práce ve skupinách – informační systém pro praktické lékaře, koncepce nemocničního informačního systému

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]BRUTHANS, Jan. Elektronická preskripce v České republice a v evropském kontextu. Olomouc: ANAG, 2020. ISBN 9788075542847

[2]ZVÁROVÁ, Jana, HEJL Jiří a Petr HANZLÍČEK. Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 8024606097.

[3]MÜNZ, Jan. Informační technologie ve zdravotnictví: informační systémy. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0

Doporučená literatura

[4]STŘEDA Leoš a Karel Hána. eHealth a telemedicína. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5764-3

[5]MORNSTEIN Vojtěch, HRAZDÍRA Ivo a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika. Praha: Neptun, 2007. ISBN 80-86850-02-1.

[6]HAUX, R. Strategic information management in hospitals: an introduction to hospital information systems. New York: Springer, c2003. Health informatics. ISBN 978-0-387-40356-4.

[7]Rudi Van De VELDE. Hospital information systems: the next generation. Softcover reprint of the original 1st ed. 1992. S.l.: Springer, 2014. ISBN 9783642776199.

[8]GLANDON L. Gerald, SMALTZ H. Detlev a DONNA J. SLOVENSKY. Information systems for healthcare management. Eighth edition. 2014. ISBN 1567935990.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7793806.html