Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení nákladů ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1RNZ KZ 5 8P+8S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Pro získání KZ je nutné získat alespoň 50 bodů ze 100 možných.

1) Průběžný kontrolní test, který je zaměřený na praktické řešení příkladů z problematiky nákladů a kalkulací. Test je za max. 25 bodů.

2) Max 25 bodů - za dílčí aktivity na seminářích.

3) Závěrečný test zaměřený jak na teoretické aspekty předmětu, tak i na řešení příkladů. Z tohoto testu lze získat max. 50 bodů - požadována je minimálně 50% úspěšnost.

Hodnocení podle stupnice ECTS.

Zároveň je povinná účast na seminářích - povolené jsou max. 2 absence.

Osnova přednášek:

•Řízení nákladů jako součást řízení podniku. Základní charakteristika odvětví zdravotnictví a jeho funkce.

•Náklady - pojem, členění nákladů, možnosti snižování nákladů, situace ve zdravotnictví. Náklady z pohledu manažerského rozhodování.

•Řízení nákladů ve zdravotnických zařízeních – alokace nákladů ve ZZ, principy alokace, systémy řízení nákladů v soukromých ZZ a ve veřejných ZZ. Nákladová analýza.

•Kalkulace - cíl kalkulací, kalkulační systém, tradiční i moderní přístupy v kalkulacích, kalkulace podle aktivit (Activity Based Costing), kalkulace nákladů ve ZZ.

•Rozpočetnictví - rozpočtování, funkce a obsah rozpočtu, fáze rozpočtového procesu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady), rozpočtový systém podniku. Alternativní metody rozpočetnictví.

•Řízení nákladů po linii odpovědnosti – nákladová střediska, výnosová střediska, zisková střediska, rentabilní střediska. Vztah jednotlivých typů středisek. Aplikace finančních kritérií ve vnitřní struktuře organizace.

•Podnikové početnictví. Výkaz zisku a ztráty. Vztah mezi výnosy a náklady. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví (soukromé subjekty FO, soukromé subjekty PO, příspěvkové organizace).

•Materiálové náklady - optimalizační přístupy při řízení zásob, normování zásob, ukazatelé hospodaření se zásobami. Operativní řízení zásob. Náklady spojené se zásobováním.

•Odpisy - odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy.

•Osobní náklady - mzda, plat. Pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Zdravotní a sociální pojištění.

•Ceny - druhy cen, faktory ovlivňující výši cen, cenová politika, cenové strategie, metody cenové tvorby. Problematika určování cen ve zdravotnictví.

•Řízení výkonnosti ve zdravotnických organizacích. Využití výkonnostních ukazatelů.

•Daňová soustava v ČR. Přímé daně. Daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob. Veřejně prospěšný poplatník daně.

•Nepřímé daně. Daň z přidané hodnoty. Specifika DPH ve zdravotnictví.

Osnova cvičení:

•Náklady a jejich členění. Příklad na degresi nákladů.

•Kalkulace - přímá, přirážková – příklady z praxe.

•Kalkulace nákladů zdravotnického výkonu – případová studie.

•Kalkulace Activity Based Costing – případová studie.

•Druhové členění nákladů. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty. Analýza výkazů z praxe. Analýza bodu zvratu.

•Kontrolní průběžný test.

•Materiálové náklady. Normování zásob. Optimalizační úlohy.

•Metody odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Uplatňování odpisů v případě investičních dotací.

•Odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví. Osobní náklady. Zdravotní a sociální pojištění.

•Problematika cen ve zdravotnictví. Případová studie – metodiky stanovení cen a úhrad léčiv.

•Přímé daně - výpočet daně z příjmů FO/PO.

•Nepřímé daně - DPH ve zdravotnictví. Krátící koeficient.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi o aktuálních otázkách a problémech řízení nákladů ve zdravotnických zařízeních. V předmětu se studenti seznámí se základními ekonomickými pojmy, na které navazuje problematika nákladů, jejich členění a způsobů přiřazování nákladů jednotlivým výkonům. Náklady jsou rozebírány podrobněji jak z pohledu podnikové praxe, tak z pohledu ekonomických teorií. Jsou probrány základní možnosti, jak snižovat náklady. Relativně samostatnými tématy jsou základní nástroje hodnotového řízení – systém kalkulací a rozpočtů. Cílem je rovněž seznámit studenty s řízením nákladů po linii odpovědnosti. Pozornost je věnována i nejvýznamnějším druhům nákladů ve zdravotnických zařízeních.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1]CAITHAMLOVÁ, Martina: Řízení nákladů ve zdravotnictví. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06833-5.

[2]SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

[3]POPESKO, Boris. Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-509-2.

Doporučená literatura

[4]POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5.

[5]BRAGG, Steven, M.: Cost Management Guidebook: Fourth Edition. Lightning Source INC., 2020. ISBN 1642210528

[6]MARC WOUTERS. Cost management: strategies for business decisions. International ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2012. ISBN 9780077132392.

[7]NOWICKI, Michael: Introduction to the Financial Management of Healthcare Organizations, Seventh Edition. Health Administration Press, 2017. ISBN 978-1-5679-3907-1.

[8]Daňové zákony v aktuálním znění

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7793406.html