Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metodologie výzkumu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KMS1MV KZ 5 8P+4S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Písemný závěrečný test, hodnocení v průběhu semestru, hodnocení domácí práce, která je součástí výuky

Osnova přednášek:

•Struktura odborné práce. Základní charakteristiky a specifika odborného textu. Osnova odborného textu, zejména v biomedicíně a biomedicínském inženýrství. Typické části, jejich účel, obsah a náležitosti: Úvod, metody, výsledky, diskuze, závěr.

•Informační zdroje. Průzkum současného stavu v dané problematice. Druhy odborných publikací (monografie, primární výzkumný článek, přehledový článek, případové studie…). Aktuálnost, relevantnost, kvalita a důvěryhodnost. Recenzní řízení a publikační proces odborného článku. Elektronické a tištěné informační zdroje; citační databáze a digitální knihovny.

•Publikační etika. Smysl a význam citování pramenů. Autorská etika a autorské právo ve vztahu k akademickým pracím, plagiátorství. Způsob citování, parafráze a přímá citace. Citační styly, citační manažery.

•Styl odborné práce. Formální náležitosti a zásady pro tvorbu odborného textu. Jazyk odborné práce. Typografie, typografická pravidla. Numerická typografie, matematická sazba. Příklady.

•Výsledky. Popis a prezentace výsledků. Obrázky a grafy. Tabulky. Diagramy a schémata. Zásady a typické chyby.

•Výzkumné studie, jejich význam a typy. Studie prospektivní a retrospektivní, studie observační a intervenční. Randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. Animální a klinické studie. Randomizace.

•Výzkum a experiment. Návrh, příprava a provedení experimentu; protokol experimentu, karta probanda. Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe (GLP, GLC).

Osnova cvičení:

•Příklady odborných článků, ukázky charakteristických prvků v textu (1 seminář).

•Rozšířený abstrakt. Příprava rozšířeného abstraktu (domácí úkol) a jeho zhodnocení (2 semináře).

•Prezentace odborného sdělení. Příprava (domácí úkol). Prezentace a její vyhodnocení ve skupině (2 semináře).

•Grafy a schémata. Ukázky, řešení domácího úkolu (1 seminář).

•Žádost etické komisi a její náležitosti. Informovaný souhlas a karta probanda (1 seminář).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[2]TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce. In: Ústřední knihovna ČVUT v Praze [online]. 2016 [cit. 2022-10-07]. Dostupné z: https://knihovna.cvut.cz/files/VSKP/VSKP.pdf

Doporučená literatura

[3]DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 9th ed. Santa Barbara, Calif.: Greenwood, 2022. ISBN 978-1440878848.

[4] ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Health Professions Division, 2000. ISBN 978-0-07-134544-6.

Studijní pomůcky

Opory určené pro kombinovanou formu studia a prezentace zveřejněné na webových stránkách předmětu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7793306.html