Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k diplomové práci

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLSDP Z 2 0P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je vštípení správného způsobu zpracování diplomové práce po formální stránce, včetně možností zpracování zjištěných výsledků a jejich správné interpretace. Dále bude seminář zaměřen na nácvik vhodného způsobu prezentace hlavních tezí diplomové práce, tak aby byli studenti připraveni na obhajobu své diplomové práce u státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtová písemná práce.

Požadavky na studenty: účast na seminářích.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1.Formální náležitosti diplomové práce, práce se šablonou.

2.Zadání diplomové práce, citace, informační zdroje.

3.Hypotézy, metodika, vhodné formy prezentace výsledků, diskuze.

4.Příprava prezentace výsledků.

5.Předcházení chyb při psaní diplomové práce a prezentaci.

6.Zásady prezentace diplomové práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TICHÁ, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•PRAVDOVÁ, Markéta a Ivana SVOBODOVÁ, ed. Akademická příručka českého jazyka. 2., rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2947-8.

•ČSN ISO 690 Bibliografické odkazy a citace dokumentů.

•ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.

•ČSN ISO 80000-1 Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně.

•ČSN ISO 7144 Formální úprava disertací a podobných dokumentů.

Doporučená literatura:

•KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

•ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7777106.html