Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Příprava na FCE

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMLPFCE Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je příprava studentů na zkoušku FCE (B2 First) jako nejrozšířenější ze zkoušek Cambridge English. Složení této zkoušky dokazuje schopnost mluvit a psát na úrovni B2. Studenti se v rámci předmětu zaměřují na všechny části, ze kterých se zkouška skládá: writing, Use of English, reading, listening. Stejný důraz je kladen na rozvoj mluvené angličtiny, a to pomocí konverzačních cvičení a jiných aktivit zlepšujících plynulost projevu a zvyšujících tedy sebevědomí při komunikaci v anglickém jazyce. Předmět se dále zaměřuje na komplexní přehled důležitých gramatických jevů a jejich užití v psaném i v mluveném projevu. Dochází k rozvoji schopnosti čtení s porozuměním a zároveň kreativnímu rozšiřování slovní zásoby a idiomů. Osvojená slovní zásoba je využita při simulaci reálných životních situací. Předmět seznámí studenty i s důležitými technikami a strategiemi pro zkoušku při praktickém procvičování zkouškových úloh.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: docházka na cvičení, aktivní účast v hodinách. Písemný test obsahující náležité části zkoušky FCE (reading, writing, use of English, listening).

Požadavky na studenta: povinná docházka na cvičení, aktivní účast na hodině, vypracování zadaných úkolů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Getting to know you, meetings, job interview, fluent small talk, using a range of structure.

2.Formal letters, positive and negative connotations, language for complaining, phrasal verbs.

3.Writing report, an abstract, a summary. Relative clauses, cause and effect.

4.Academic texts, word formation, participle clauses, metaphors and idioms, complex sentences, formal and informal language.

5.Lectures, the Passive, articles and determiners.

6.Expressing opinions, agreeing and disagreeing, the infinitive, adverbials expressing opinions.

7.Proposals, language of persuasion, multiple meanings, collocations

8.Verbs followed by –ing, to infinitives. Description of a picture. Telling a story.

9.Competition entries, hypothesising, idioms. Debates, gerunds and infinitives, collocations.

10.Interpreting facts and figures, linking device, collocations.

11.Instructions. Modals: may, might, can and could, prefixes and suffixes.

12.Describing objects, modals: must, should, ought to, shall, will, would. Positive and negative adjectives.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

KENNY, Nick. FCE practice tests. Pearson Longman. 2011. ISBN 9781408267882.

TAYFOOR, Susanne. Common mistakes at First Certificate – and how to avoid them. Cambridge University Press, 2020. ISBN 9780521520621.

WALLWORK, Adrian. Discussions A-Z Intermediate. Cambridge University Press. 1997. ISBN 05215598122.

HUGHES, John. Practical Grammar. Oxford University Press. 2009. ISBN 9781424018086.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7776006.html