Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Průmyslové inovace v Československu a České republice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G51C0401 Z 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Kurz sleduje roli a přispění československých a českých průmyslových inovací – zejména strojírenských, ale také elektrotechnických, chemických či potravinářských či inovací v textilním průmyslu, evropskému i celosvětovému rozvoji průmyslových technologií od konce 19. století do současnosti. O inovacích pojednává prostřednictvím rozboru technologií či organizace výroby stěžejních a mezinárodně nejvíce úspěšných firem československého a českého businessu 20. a 21. století: firem jako např. Škoda, ČKD, Tatra, Aero, Praga, Tesla, Čs. zbrojovka apod. Kurz je strukturován do třech stěžejních etap proměn československého a českého průmyslu: období první Československé republiky (1918–1938), poválečné období a období pod vedením komunistů (1945–1989) a období po roce 1989 a vzniku samostatné České republiky (po roce 1993).

Požadavky:

Vedle přiměřené účasti (tj. osm z dvanácti setkání) je k absolvování kurzu třeba splnit dvě podmínky.

První je zpracovat shrnutí jednoho z téměř padesáti textů zaměřujících se ponejvíce na jednotlivé československé (nebo české) firmy, resp. oblasti technologicko-inovačního působení. Seznamy textů i jednotlivé texty jsou dostupné v aplikaci Moodle. Shrnutí je třeba je před začátkem zkouškového období nahrát do příslušné složky v této aplikaci. Shrnutí má rozsah min. dvou normostran (min. 3600 znaků vč. mezer) a má příslušnou podobu (titulní strana, název, jméno autora, název textu atp.). Výběr témat z dané nabídky je volný.

Druhou podmínkou je prezentace (vystoupení) na hodině, které bude mít formu ústního shrnutí některého dalšího textu z již zmíněného seznamu. Délka vystoupení je cca 10 min. (max. 15 min). Vystoupení se zaměřuje na stěžejní informace týkající se technologicko-inovačního potenciálu určité firmy nebo určitého odvětví. Text k vystoupení si studentky/studenti volí po dohodě s vyučujícím.

Osnova přednášek:

1. Československý průmysl, jeho prehistorie a inovace: od Rakouska k 1. republice

2. Případová studie I: Škodovy závody v Plzni a jejich následovníci

3. Případové studie II: ČKD (Českomoravská-Kolben-Daněk) a Poldi Kladno

4. Případové studie III: Tatra a Praga, Avia, Aero, Jawa

5. Případové studie IV: Plzeňský Prazdroj, Baťa

6. Jiné příklady: Tesla, Čs. zbrojovka v Brně, Explosia

7. Transformace čs. průmyslu a její dopad na inovace (1945–1969)

8. Čs. průmysl a inovace v době normalizace a závěru vlády komunistů (1969–1989)

9. Transformace čs. a české ekonomiky a jejich dopad na (nejen průmyslové) inovace

10. Případové studie I: Škoda Auto, Tatra a Škoda Transportation

11. Případové studie II: Aero Vodochody a Česká zbrojovka Uherský Brod

12. Případové studie III: Tesla, Eldis Pardubice a Synthesia Pardubice

13. Inovace a nové technologie, případová studie IV: Avast

Osnova cvičení:
Cíle studia:

připomenout neobyčejný rozsah průmyslového a technologického rozvoje českých zemí a jejich význam v evropském i světovém měřítku;

zdůraznit úlohu průmyslu a technologií pro sociálně-ekonomický rozvoj, a to nejen v případě českých zemí a střední Evropy;

poukázat na neopominutelnou úlohu konkrétních firem a společností, které symbolizovaly a symbolizují úspěch československého a českého průmyslu a inovací;

zdůraznit vazbu mezi rozvojem průmyslu a technologií a inovacemi a jejich rozsahem;

poukázat na setrvalý význam inovací pro sociálně-ekonomický rozvoj, stabilitu společnosti a kvalitu života jejich příslušníků;

Studijní materiály:

Literatura

Václav Průcha, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992 (Brno: Doplněk, 2004–2009), 2 svazky (vybrané části)

Ivan Smolka a kol. ve spolupráci s Jaroslavem Foltou, Studie o technice v českých zemích V. a VI. (Praha: Národní technické muzeum, 1995)

Jaroslav Folta a kol., Studie o technice v českých zemích. Svazek VII. – IX. (Praha: Encyklopedický dům, 2003)

Doporučená literatura

Michel Christian, Sandrine Kott, Ondrej Matejka (eds.), Planning in Cold War Europe: Competition, Cooperation, Circulations (1950s–1970s) (Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018)

Gerald A. McDermott, Embedded Politics: industrial networks and institutional change in postcommunism (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002)

Marcela C. Efmertová, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století: Studie k vývoji elektrotechnických oborů (Praha: Nakladatelství Libri, 1999)

Miloslav Frk, Vladimír Hrbek, Československý elektrotechnický a elektronický průmysl, 1948–1983 (Praha, Bratislava: SNTL – Nakladatelství technické literatury, Alfa, 1983)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7305206.html