Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie provádění pozemních komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136TPPK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Předmět 136TPPK představuje rozšiřující odborný předmět pro studenty, kteří si v rámci specializace „Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb“ zvolili zaměření dopravních staveb nebo si chtějí prohloubit znalosti v této oblasti. Předmět v oblasti technologií a technických řešení konstrukcí vozovek umožňuje získat rozšíření dříve získaných poznatků a seznamuje studenty s dalšími technologiemi provádění silničních staveb. Student se seznámí s klíčovými technologiemi pro asfaltové vozovky, CB vozovky, dlážděné vozovky a vozovky na mostech.

Požadavky:

V rámci cvičení student zpracovává prezentaci, včetně eseje, na zadané téma, která je v rámci hodin cvičení potom prezentována před spolužáky. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu je v předešlém bakalářském studiu absolvovat minimálně předmět 136DSUP.

Osnova přednášek:

* Zásady návrhu asfaltových hutněných směsí a systém jakosti pozemních komunikací v ČR (ČSN EN, TKP, TP). Technologické zásady při dopravě, pokládce a hutnění hutněných asfaltových směsí, technologické zásady při dopravě a pokládce litých směsí. Návrhy zhutňovacích sestav.

* Asfaltové emulze a technologie využívající emulze. Podmínky pro používání postřiků v silničním stavitelství.

* Technologie recyklace asfaltových vozovek (recyklace za horka, recyklace za studena). Požadavky na R-materiál.

* Obrusné vrstvy se sníženou hlučností.

* Nízkoteplotní asfaltové směsi.

* Asfaltové směsi typu SAL. Vyztužování asfaltových vrstev.

* Směsi a vrstvy stmelené hydraulickými pojivy, mezerovitý beton. Využívání druhotných materiálů.

* Technologie cementobetonových vozovek a vlastnosti CB krytů (vč. betonu s obnaženým kamenivem a grinding).

* Vozovky s dlouhou životností - uplatňování asfaltových směsí s vylepšenou tuhostí či únavou (VMT, SMA L apod.).

* Vozovky na mostech.

* Dlážděné vozovky.

* Poruchy ve vozovkách a způsoby jejich odstraňování.

* Exkurze na obalovnu či stavbu.

Osnova cvičení:

V rámci cvičení si student vybírá jedno ze zadaných témat na problematiku technologií silničních staveb. Na toto téma zpracovává odbornou esej a současně si připraví prezentaci. Tu v rámci předmětu pak přednese před svými kolegy - studenty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozšířit, doplnit a prohloubit znalosti studentů specializace „Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb“ o řadu technologií a technických řešení v oblasti silničního stavitelství (typické kompozitní směsi, specifické řešení výstavby vozovek atp.) jako nadstavba k základnímu rozsahu znalostí získaných v předešlých letech studia, zejména tedy v rámci předmětu 136DSUP.

Studijní materiály:

Kaun M., Luxemburk F.: Pozemní komunikace 30, ČVUT, Praha, 2002

Zajíček J. a kolektiv: Technologie stavby vozovek, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2016

Hanzík V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015

Mondschein P., Valentin J., Veselá E.: Silniční stavby 2, ČVUT, Praha 2006

Gschwendt I. a kolektiv: Vozovky - Obnova, zesilování s rekonstrukce, JAGA, Bratislava, 2004

Kolektiv autorů: Asphalt Handbuch, GESTRATA, Vídeň, 2002

Nichols C.: Asphalt Mixture Specification and Testing, CRC Press, Boca Raton, 2017

www.pjpk.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6880706.html