Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Územní management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G65C0201 ZK 3 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut veřejné správy a regionálních studií
Anotace:

Územní management tedy organizování rozvoje v území je podstatnou složkou rozvoje nejen měst a obcí, ale i každého (většího) podniku. Nejen zástupci veřejné sprány, ale i všichni investoři, developeři, realitní makléři a špičkoví manažeři se potřebují orientovat v oblasti územního managementu, aby dokázali správně vyhodnotit rozvojový potenciál místa, v němž podnikají. Student v předmětu získá znalosti a dovednosti, které mu umožní se orientovat v území, rozpoznat rozvojový potenciál vybraných pozemků a správně se rozhodovat, a to jak v oblasti investování do územního rozvoje, tak i z hlediska ceny pozemků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, základní termíny a teoretická východiska urbanismu a územního plánování

2.Typologie sídel a jejich prostorově organizační uspořádání

3.Základní funkce v území, funkce bydlení a rekreace

4.Občanská vybavenost a plochy pro pracovní příležitosti v území

5.Dopravní infrastruktura a její význam pro rozvoj v území

6.Technická infrastruktura a její význam pro rozvoj v území

7.Zeleň

8. Územní plánování a jeho současný legislativní rámec

9.Aktéři v procesu územního plánování a jejich základní kompetence

10. Terénní exkurze

11.Územně plánovací nástroje na úrovni státu a krajů

12.Územně plánovací nástroje na úrovni obcí

13.Územně plánovací proces 1

14.Územně plánovací proces 2

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá znalosti a vědomosti v oblasti prostorově – organizační stránky území a zejména se seznámí s nástroji územního plánování, které mu umožní pochopit rozvojový potenciál území i jeho ekonomické zákonitosti. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce při tvorbě případových studiích, kritické myšlení při jejich obhajobě, komunikační a prezentační dovednosti.

Studijní materiály:

•Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 225/2017 Sb. (§§ 18 – 75) a navazující vyhlášky MMR.

•MAIER, Karel et al. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - Arch, 2008. 100 s. Stavební právo, 2/2008. ISBN 978-80-86905-47-1

•ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Technika územního plánování, Univerzita Pardubice, 140 str., ISBN 978-80-7395-573-1, 2013

•ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra a KOUTNÝ, Jan. Základy urbanismu [CD-ROM]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2013. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-87174-22-7

•ROZMANOVÁ, Naděžda a kol. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech: verze 2019. Druhé, aktualizované vydání. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2019. 109 stran. ISBN 978-80-7538-209-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6681206.html