Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizové řízení ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPKRZ ZK 5 6P + 8S česky
Vztahy:
Předmět F7KBPKRZ lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7KBPAMN
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Čermák, Zdeněk Jícha, Leoš Navrátil
Cvičící:
Tomáš Čermák, Zdeněk Jícha, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se strukturou národního bezpečnostního systému, soustavou a hierarchií orgánů krizového řízení v ČR a konkrétním rozložením působností orgánů krizového řízení v rámci orgánů veřejné správy v oblasti zdravotnictví. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni s úkoly zdravotnických zařízení týkajícími se připravenosti na mimořádné události a krizové situace, s odpovídající legislativou, působností a úkoly rezortu zdravotnictví v rámci NBS a s postavením orgánů krizového řízení pro dotčené subjekty a prvky zdravotnictví.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: v průběhu semestru 2x kontrolní test v rámci seminářů, zkouška formu testu nebo ústního zkoušení.

Požadavky na studenta: znalosti v rozsahu náplně předmětu Ochrana obyvatelstva, vypracování seminární práce na zadané téma

Osnova přednášek:

1.–2. týden Legislativa a základní pojmy v krizovém řízení ve vztahu ke zdravotnictví.

3.–4. týden Organizace zdravotnictví, úrovně řízení, systém poskytovatelů zdravotních služeb, jejich klíčové

úkoly a vzájemná kooperace.

5.–6. týden Krizový management, krizová infrastruktura, prvky kritické infrastruktury, krizová připravenost

resortu, jeho úkoly a poslání.

7.–8. týden Analýza rizik pro potřeby havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví, traumatologické

plány.

9.–10. týden Traumatologické plány nemocnic, evakuační plány zdravotnických zařízení.

11.–12. týden Zabezpečení funkčnosti integrovaného záchranného systému v působnosti resortu zdravotnictví –

zdravotnická záchranná služba. Traumateam.

13.–14. týden Ochrana veřejného zdraví a plánování hygienicko-protiepidemických opatření.

Osnova cvičení:

1. týden Národní bezpečnostní systém z pohledu potřeb zdravotnictví.

2. týden Analýza legislativy ve vztahu ke krizovému řízení ve zdravotnictví.

3. týden Zpracovávání evakuačních plánů lůžkových zdravotnických zařízení.

4. týden Zpracovávání evakuačních plánů ambulantních zdravotnických zařízení.

5. týden Přednemocniční neodkladná péče, hlavní úkoly.

6. týden Třídění postižených podle zásad urgentní medicíny včetně praktických nácviků.

7. týden Úkoly zdravotnické záchranné služby v rámci krizového řízení.

8. týden Vyhodnocení seminárních prací se zaměřením na postup při zpracovávání traumaplánu ZZ – I. část

9. týden Vyhodnocení seminárních prací se zaměřením na postup při zpracovávání traumaplánu ZZ – II. část

10. týden Péče o zasažené některou z CBRN nox.

11. týden Analýza úkolů ostatních složek IZS se zaměřením na poskytování předlékařské první pomoci.

12. týden Činnost zdravotnické složky v místě mimořádné události při hromadném postižení osob.

13. týden Nácvik zásahu zdravotnických složek při různých MU s využitím 3D modelu.

14. týden Nácvik zásahu zdravotnických složek při různých MU s využitím 3D modelu.

Cíle studia:

Znalosti:

Posluchač získá znalosti týkající se organizace zdravotnictví v České republice, přehled klíčových úkolů, které musí plnit a o krizové připravenosti v rezortu. Zná základní dokumenty a způsoby jejich zpracování týkající se krizové připravenosti rezortu, havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví a traumatologického plánování.

Dovednosti:

Absolvent dovede analyzovat legislativní a technické podklady, je schopen provést potřebná lokální šetření a analyzovat místní rizika a na jejich základě zpracovat potřebné metodické, organizační a funkční opatření a zajistit jejich realizaci v praxi v rámci ochrany zdravotnického zařízení a jeho připravenosti na mimořádné události a krizové situace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HLAVÁČKOVÁ, Dana et al. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 978-80-7013-452-8.

•KLEMENT, Cyril et al. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Bánská Bystrica: Vydavatelstvo PRO, 2011. 978-80-89057-29-0.

•ŠTOREK Josef. Krizový management, krizová připravenost, medicína katastrof. Bratislava: Kartprint, 2015. ISBN 978-80-89553-31-0.

•Zákon č. 37/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

•Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Doporučená literatura:

•Vyhláška č. 101/2012 Sb., podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

•Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS.

•Metodika zpracování krizových plánů čj. MV-76085-1/PO-OKR-2011.

•Metodika zpracování plánů krizové připravenosti čj. MV-140690-1/PO-OKR-2011.

•Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020. MV ČR, Praha 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6605006.html