Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy pro podporu krizového řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPISKR Z 2 8C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7KBPISKR je, že student získal v některém z předchozích semestrů zápočet z předmětu F7KBPZIT

Garant předmětu:
Martin Staněk
Přednášející:
Martin Staněk
Cvičící:
Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je vytvoření základního povědomí o informačních systémech určených pro podporu krizového řízení, o jejich roli a možnostech využití. Studenti se seznámí se základními principy a zaměřením těchto systémů a dále budou prakticky seznámeni s vybranými softwarovými nástroji různého zaměření určenými pro podporu krizového řízení. Výuka bude probíhat ve specializované učebně – PC učebna krizového řízení a bezpečnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: hodnocení bude provedeno na základě vypracované semestrální práce.

Požadavky na studenta: zpracování semestrální práce na zvolené téma za použití vybraných informačních systémů pro podporu krizového řízení, aktivní účast na cvičení, požadovaná účast je minimálně 80 %.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

1. týden Úvod do předmětu, seznámení se s možnostmi informační podpory jednotlivých procesů v krizovém řízení a obecná charakteristika používaných softwarových nástrojů pro podporu krizového řízení.

2. týden Informační systémy v krizovém řízení, jejich role, zaměření, stavba, funkce, požadavky a infrastruktura, včetně náhledu do tématu kritické informační infrastruktury.

3. týden Analýza rizik v kontextu krizového řízení a havarijního plánování, informační systémy pro podporu analýzy rizik – Riskan.

4. týden Informační systémy pro podporu, analýzu a řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečných chemických látek – CAMEO chemicals, Medis-Alarm.

5. týden Informační systémy pro modelaci úniku nebezpečných chemických látek a šíření těžkých plynů v prostředí – TerEx, Aloha, RMP*Comp.

6. týden Informační systémy pro analýzu a 3D modelaci mimořádných událostí – PyroSim, Pathfinder, HEC-RAS.

7. týden Geografické informační systémy v krizovém řízení a jejich využití pro vyhodnocení dopadů a podporu řešení mimořádných událostí – SITUNET, POSIM, GIS HZS, MARPLOT, Floreon +, portály krizového řízení.

8. týden Informační systémy veřejné správy a databázové systémy pro podporu řešení mimořádných událostí – ARGIS, EMOFF, CAMEOfm.

9. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, simulace zásahu složek IZS v rámci řešení mimořádných událostí různého charakteru – XVR On Scene.

10. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, role a specifické činnosti složek IZS, způsob řízení zásahu – XVR On Scene.

11. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, simulace operačního a informačního střediska při řešení mimořádných událostí a jeho role z pohledu krizového řízení – XVR Resource Management

12. týden Informační systémy pro simulaci mimořádných událostí, komplexní simulace taktické a operační úrovně řízení zásahu složek IZS – XVR On Scene, XVR Resource Management

13. týden Informační systémy veřejné správy pro monitoraci a stanovení následků mimořádné události – Obnova.

14. týden Trendy vývoje informačních systémů v krizovém řízení a zakončení předmětu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4153-6.

•POKORNÝ, Jaroslav. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0177-8.

•JONES, Robert a další. ALOHA® (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 5.4.4 Technical Documentation. Seattle: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2013.

•ČAPOUN, Tomáš. Chemické havárie. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-64-8.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

Doporučená literatura:

•PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost a krizové řízení. Praha: Police history, 2006. ISBN 80-86477-35-5.

•SKŘEHOT, Petr. Rozptyl těžkého plynu v atmosféře: teorie – modely – experimenty. V Praze: T-SOFT, 2018. ISBN 978-80-905401-2-5.

•REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě: teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

•MIKA, Otakar J. Modelování havarijních dopadů nebezpečných chemických látek. Rescue Report. 2011, 4. ISSN 1212-0456.

•SLUKA, Vilém. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603206.html