Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy trestního práva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPZTP Z,ZK 5 10P + 8S česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7KBPZTP je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7KBPKRI
Úspěšná klasifikace předmětu F7KBPZTP je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7KBPKRL
Garant předmětu:
Ladislav Pokorný
Přednášející:
Ladislav Pokorný
Cvičící:
Ladislav Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je obsahově zaměřen na dosažení základních znalostí studentů v oblasti trestního práva, pochopení trestního práva jako jednoho ze základních odvětví práva veřejného, trestněprávní a trestněprocesní ochrany zájmů jednotlivců a společnosti před trestnými činy, základů trestní odpovědnosti, její podstaty a místa v systému právní odpovědnosti, trestů a ochranných opatření, základních zásad trestního práva procesního, postavení jednotlivých subjektů trestního řízení, průběhu trestního řízení a dokazování a rozhodování v trestním řízení. Výuka je zaměřena na teoretický výklad základních aspektů trestní odpovědnosti a zároveň na pochopení a dosažení schopnosti samostatné praktické aplikace osvojených vědomostí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test a ústní zkouška.

Požadavky na studenta: zpracování seminární práce a její prezentace na semináři.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia trestního práva /místo trestního práva v systému práva, trestní právo hmotné a trestní právo procesní, základní trestní systémy ve světě.

2. týden Trestní právo hmotné – základní zásady trestního práva hmotného.

3. týden Trestní právo hmotné – základy trestní odpovědnosti /čin soudně trestný, trestný čin, klasifikace trestných činů, čin jinak trestný, formy trestného činu – vývojová stadia, trestná součinnost.

4. týden Trestní právo hmotné – skutková podstata trestného činu.

5. týden Trestní právo hmotné – nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu / okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti.

6. týden Trestní právo hmotné – právní následky trestného činu /tresty, ochranná opatření.

7. týden Trestní právo hmotné – zvláštní část I. / systematika zvláštní části trestního práva hmotného, právní kvalifikace skutků, trestné činy proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem.

8. týden Trestní právo hmotné – zvláštní část II. /trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, obecně nebezpečné, proti životnímu prostředí, proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, proti pořádku ve věcech veřejných, proti branné povinnosti, trestné činy vojenské, proti lidskosti, míru a válečné trestné činy.

9. týden Trestní právo procesní – základní zásady trestního práva procesního.

10. týden Trestní právo procesní – trestní řízení /subjekty trestního řízení, průběh trestního řízení, rozhodnutí v trestním řízení.

11. týden Trestní právo procesní – dokazování v trestním řízení /základní zásady dokazování, jednotlivé důkazní prostředky.

12. týden Aktuální otázky trestního práva / nové jevy v oblasti trestněprávní ochrany, aktuální legislativní změny.

Osnova cvičení:

1. týden Základní zásady trestního práva hmotného.

2. týden Základy trestní odpovědnosti.

3. týden Vývojová stadia trestného činu.

4. týden Trestná součinnost.

5. týden Znaky skutkové podstaty trestného činu.

6. týden Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti.

7. týden Systematika zvláštní části trestního práva hmotného. Právní kvalifikace skutků I.

8. týden Právní kvalifikace skutků II.

9. týden Právní kvalifikace skutků III.

10. týden Základní zásady trestního řízení.

11. týden Dokazování v trestním řízení.

12. týden Důkazní prostředky.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní: multimediální učební text. 4., doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7955-7.

•BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní: multimediální učební text. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7288-6.

Doporučená literatura:

•SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9.

•NOVOTNÝ, František. Praktika z trestního práva hmotného a trestního práva procesního. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-734-4.

•FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-720-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6603106.html