Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Obrana státu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOST Z,ZK 5 2P + 1S česky

Předmět F7PBPOST lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBPBSS

Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Baloun
Cvičící:
Jiří Baloun
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět Obrana státu se zabývá hrozbami a riziky současného bezpečnostního prostředí, procesy obranného plánování a přípravami pro obranu státu, souvisejícími lidskými, finančními a materiálními zdroji a způsobem přípravy a použití Ozbrojených sil. Seznamuje studenty s východisky pro zajišťování obrany a obranné plánování, se strukturou a úkoly Ozbrojených sil ČR a jejich zapojením do struktur a úkolů organizací, jichž je ČR členem. V kontextu shrnuje obsah a pojetí plánu obrany ČR, národního systému reakce na krize a systému přípravy občanů k obraně státu.

Požadavky:

Zápočet:

Účast je povinná na všech cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena, a to pouze jedna). Každý student vypracuje seminární práci na téma schválené učitelem v rozsahu 5 normostran, kterou obhájí před ostatními studenty v rámci cvičení. Podmínkou získání zápočtu je aktivita na cvičeních, zpracování a obhajoba seminární práce.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet. Zkouška spočívá z písemného zpracování odpovědí na 3 otázky, zformulované z obsahu přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia. Každá otázka má dvě podotázky, z nichž jedna testuje faktické znalosti a druhá studentovu schopnost s uvedenými fakty dále pracovat (i zpochybnit). Zkouškou student prokazuje své znalosti na úrovni odpovídající absolvované části studia a dále schopnost získané poznatky tvůrčím způsobem dále rozvíjet (aplikovat). Hodnocení písemného testu podle platné klasifikační stupnice.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia předmětu, obrana státu, její zajišťování, základní pojmy.

2. Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby.

3. Koaliční potenciál obrany a bezpečnosti v rámci NATO, zapojení ČR do operací NATO, EU, OSN, OBSE.

4. Bezpečnostní systém České republiky. Národní systém reakce na krize, jeho využití při řízení obrany státu.

5. Ozbrojené síly ČR, jejich rozvoj a použití při vojenských a nevojenských krizových situacích.

6. Proces obranného plánování, plán obrany ČR, dílčí plány obrany.

7. Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování obrany ČR.

8. Krizové řízení v ČR v oblasti obrany, podpora hostitelskou zemí (Host Nation Support).

9. Finanční a materiální zdroje pro obranu státu.

10. Lidské zdroje pro obranu státu a systém přípravy občanů k obraně státu.

Osnova cvičení:

1. Obrana státu a její zajišťování.

2. Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby.

3. Obrana a bezpečnost v rámci NATO, operace NATO, EU, OSN, OBSE.

4. Bezpečnostní systém České republiky. Národní systém reakce na krize, jeho využití při řízení obrany státu.

5. Ozbrojené síly ČR, jejich složení, rozvoj a použití při vojenských a nevojenských krizových situacích.

6. Proces obranného plánování, plán obrany ČR, dílčí plány obrany.

7. Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování obrany ČR.

8. Krizové řízení v ČR v oblasti obrany, podpora hostitelskou zemí (Host Nation Support).

9. Finanční a materiální zdroje pro obranu státu, jejich využití.

10. Lidské zdroje a systém přípravy občanů k obraně státu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v oblasti zajišťování mezinárodní bezpečnosti, bezpečnostní a obranné politiky České republiky a souvisejícími aspekty krizového řízení, vést studenty k pochopení kontextu vývoje bezpečnostního prostředí a místa a role mezinárodních bezpečnostních institucí v bezpečnostním systému, včetně jejich podílu na bezpečnosti České republiky. Dále, upevnit jejich vědomosti týkající se základního obsahu oblasti obrany a bezpečnosti a způsobu jeho aplikace v teorii a praxi. Student by měl být schopen pochopit význam obrany státu, související procesy vedoucí k jejímu zajištění, analyzovat je a vyjádřit příslušné závěry.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

1.KARAFFA, Vladimír, Martin HRINKO, Jaromír ZŮNA a kol. Vybrané kapitoly o bezpečnosti. Praha: Vysoká škola CEVRO Institut, 2022, 624 s. ISBN 978-80-87125-35-9.

2.STOJAR, Richard. Bezpečnostní prostředí: sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2020. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2021. ISBN 978-80-7582-375-5. Dostupné také z:

https://bit.ly/3Fvg0CE

3.ZEMAN, Petr (ed.): Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU – Ústav strategických studií VA v Brně, 2002, Dostupné z: http:

//www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=16048

4.Bezpečnostní strategie ČR (2023). Dostupné z: Bezpecnostni_strategie_Ceske_republiky_2023.pdf (gov.cz)

5.Obranná strategie ČR (2023). Dostupné z České strategické dokumenty | Ministerstvo obrany (army.cz)

6.Dílčí plán obrany – příklad. Dostupný z Dílčí plány obrany a NSRK | Bezpečná Plzeň (bezpecnaplzen.eu)

7.Koncepce přípravy občanů k obraně státu. Dostupné z MINISTERSTVO OBRANY (army.cz)

8.Koncepce operační přípravy státního území. Dostupné z MINISTERSTVO OBRANY (army.cz)

Doporučené informační zdroje:

9.BALABÁN, Miloš a Bohuslav PERNICA. Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024631509.

10.BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ Martin, FOLTÝN Otakar /eds./. Povaha změny. Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2015, 320 stran, vydání 1. ISBN 978-80-7429-641-3.

11.BÁRTA, Miroslav. Sedm zákonů. Nakladatelství JOTA, Brno, 2021, 312 s. ISBN 978-80-7565-640-7.

12.Oficiální webové stránky vlády, MO, MZV, MV, NATO, EU, OSN, OBSE.

13.Koncepce výstavby AČR 2035 (2023). Dostupné z České strategické dokumenty | Ministerstvo obrany (army.cz)

14.Právní předpisy ČR. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/

15.Odborný časopis: Obrana a strategie, dostupný z https://www.obranaastrategie.cz/. ISSN 1802-7199 (on-line)

16.Odborný časopis: Mezinárodní vztahy, dostupný z https://mv.iir.cz/index. ISSN 2570-9429 (online)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-231
Baloun J.
12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:K-231
Baloun J.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600506.html