Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Krizové řízení ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPKRZ ZK 5 1P + 2S česky

Předmět F7PBPKRZ lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBPAMN

Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Čermák, Zdeněk Jícha, Leoš Navrátil
Cvičící:
Tomáš Čermák, Kateřina Dostálová, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se strukturou národního bezpečnostního systému, soustavou a hierarchií orgánů krizového řízení v ČR a konkrétním rozložením působností orgánů krizového řízení v rámci orgánů veřejné správy v oblasti zdravotnictví. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni s úkoly zdravotnických zařízení týkajícími se připravenosti na mimořádné události a krizové situace, s odpovídající legislativou, působností a úkoly rezortu zdravotnictví v rámci NBS a s postavením orgánů krizového řízení pro dotčené subjekty a prvky zdravotnictví.

Požadavky:

Zkouška je písemná, formou testu v prostředí MOODLE nebo podobného prostředí. Opravný termín zkoušky je rovněž písemnou formou s minimálně týdenním odstupem. Test obsahuje celkem 20 testových otázek, včetně otázek na doplnění: bodové hodnocení: 20 - 19 správných odpovědí = 1 (A); 18 - 17 správných odpovědí = 1,5 (B); 16 - 15 správných odpovědí = 2 (C); 14 - 13 správných odpovědí = 2,5 (D); 12 - 11 správných odpovědí = 3 (E); 10 a méně správných odpovědí = 4 (F).

Osnova přednášek:

1. téma Bezpečnostní systém státu. Kritická infrastruktura. Aplikace manažerských činností při zajišťování krizové připravenosti ve zdravotnictví.

2. téma Systém zdravotnictví v ČR, úkoly zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení a jejich součinnost při řešení krizových situací. Mezinárodní spolupráce.

3. téma Základy teorie a praxe řízení zdravotnických zařízení různého typu s důrazem na problematiku krizové připravenosti. Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních.

4. téma Zásady organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví za krizových situací na úrovni státu, kraje, zdravotnického zařízení, krizového ohniska.

5. téma Plánování krizové připravenosti a organizace cvičení ve zdravotnických zařízeních.

Exkurze „Krizové nemocnice“ v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (termín bude určen později).

6. téma Analýza činností v oblasti zdravotnictví v souvislosti s bezpečnostní politikou a úkoly správních úřadů v ČR.

7. téma Informační technologie a podpora v krizovém řízení (informační systémy (IS) v KŘ, IS ve zdravotnictví a nouzovém zásobování), kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení, rozbor případů útoků na zdravotnická zařízení.

8. téma Survelliance možných příčin zdravotnických krizových stavů (monitorování epidemiologické situace, sledování ohnisek nákazy, kontrola ovzduší, potravin a zdrojů pitné vody).

9. téma Hybridní hrozby, utajované skutečnosti ve vztahu ke zdravotnictví.

10. téma Mimořádné události a jejich řešení při ohrožení obyvatelstva CBRN látkami.

11. téma Nácvik krizových situací ve 3D krajině

12. téma Specifika vojenského zdravotnictví.

13. téma Principy osobní ochrany zdravotnického personálu v ambulantních a v ústavních zařízeních.

Osnova cvičení:

1. téma Systém zdravotnictví v ČR, úkoly zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení a jejich součinnost při řešení krizových situací

2. téma Zásady organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví za krizových situací na úrovni státu, kraje, zdravotnického zařízení, krizového ohniska

3. téma Exkurze „Krizové nemocnice“ v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice (termín bude určen později)

4. téma Informační technologie a podpora v krizovém řízení (informační systémy (IS) v KŘ, IS ve zdravotnictví a nouzovém zásobování), kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení, rozbor případů útoků na zdravotnická zařízení.

5. téma Hybridní hrozby, utajované skutečnosti ve vztahu ke zdravotnictví

6. téma Nácvik krizových situací ve 3D krajině

7. téma Principy osobní ochrany zdravotnického personálu v ambulantních a v ústavních zařízeních

Cíle studia:

Posluchač získá znalosti týkající se organizace zdravotnictví v České republice, přehled klíčových úkolů, které musí plnit a o krizové připravenosti v rezortu. Zná základní dokumenty a způsoby jejich zpracování týkající se krizové připravenosti rezortu, havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví a traumatologického plánování.

Absolvent dovede analyzovat legislativní a technické podklady, je schopen provést potřebná lokální šetření a analyzovat místní rizika a na jejich základě zpracovat potřebné metodické, organizační a funkční opatření a zajistit jejich realizaci v praxi v rámci ochrany zdravotnického zařízení a jeho připravenosti na mimořádné události a krizové situace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HLAVÁČKOVÁ, Dana et al. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 978-80-7013-452-8.

•KLEMENT, Cyril et al. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Bánská Bystrica: Vydavatelstvo PRO, 2011. 978-80-89057-29-0.

•ŠTOREK Josef. Krizový management, krizová připravenost, medicína katastrof. Bratislava: Kartprint, 2015. ISBN 978-80-89553-31-0.

•Zákon č. 37/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

•Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Doporučená literatura:

•Vyhláška č. 101/2012 Sb., podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

•Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o ZZS.

•Metodika zpracování krizových plánů čj. MV-76085-1/PO-OKR-2011.

•Metodika zpracování plánů krizové připravenosti čj. MV-140690-1/PO-OKR-2011.

•Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020. MV ČR, Praha 2017.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-332
Navrátil L.
Jícha Z.

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-332
Navrátil L.
Čermák T.

14:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6599706.html