Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPAMN Z,ZK 4 2P + 1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBPAMN je, že student úspěšně absolvoval F7PBPHKP nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBPHKP. Předmět F7PBPAMN lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBPHKP
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBPAMN je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBPKRZ
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Hana Fojtášková Petřeková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je zvládnutí základů a hlavních nástrojů analýz a metod řešení krizových situací, v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky zabezpečení ochrany obyvatelstva před účinky mimořádných událostí nebo krizových situací nevojenského charakteru. V rámci výuky budou objasněny formy a metody použití základních i ostatních složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Budou objasněny zásady použití sil a prostředků dle Ústředního poplachového plánu IZS. Dále bude cílem přednášek seznámit studenty s problematikou působnosti a činností při ochraně prvků kritické infrastruktury. Prakticky bude procvičeno zpracování plánu ochrany prvků kritické infrastruktury za stavu zvýšené možnosti teroristického útoku.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: seminární prezentace na dané odborné téma, zpracování praktického týmového projektu.

Zápočet:

zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

zpracování a obhájení týmového praktického projektu v oblasti ochrany kritické infrastruktury,

vystoupení na seminářích a hodnocení týmového projektu budou brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu, dále tato hodnocení budou započítána do celkové známky u zkoušky

bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení,

hodnocení testu: : A - 19 otázek správně, B -18, C -17, D -16, E -14 otázek správně,

Celkové hodnocení předmětu: výsledky a aktivita na seminářích 0,3 – výsledek zkoušky 0,7.

Osnova přednášek:

1.Úvod do studia předmětu „Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací “, typologie krizových situací.

2.Možná ohrožení, analýza rizik.

3.Základní používané metody analýzy rizik, jejich účinnost a použití.

4.Obecné zásady řešení mimořádných událostí a krizových situací.

5.Postupy a posloupnost řešení krizových situací.

6.Prevence, represe, asanace, metody dosažení efektivity při řešení krizových situací.

7.Plánování a řešení opatření k ochraně kritické infrastruktury.

8.Rozhodovací proces při řešení krizových situací.

9.a 10. Metody a formy použití základních a ostatních složek IZS při řešení krizových situací. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu.

Osnova cvičení:

1.Úvod do studia předmětu „Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací “, typologie krizových situací.

2.Možná ohrožení, analýza rizik.

3.Základní používané metody analýzy rizik, jejich účinnost a použití.

4.Obecné zásady řešení mimořádných událostí a krizových situací.

5.Postupy a posloupnost řešení krizových situací.

6.Prevence, represe, asanace, metody dosažení efektivity při řešení krizových situací.

7.Plánování a řešení opatření k ochraně kritické infrastruktury.

8.Rozhodovací proces při řešení krizových situací.

9.a 10. Metody a formy použití základních a ostatních složek IZS při řešení krizových situací. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-827-7.

•ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3443-2.

•ŠIMÁK, Ladislav. Krízový manažment vo verejnej správe. Druhé prepracované vydanie. V Žiline: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľské centrum ŽU, 2016. ISBN 978-80-554-1165-1.

•Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0.

- MODULY A,C,I – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PŘI NEVOJENSKÝCH KRIZOVÝCH SITUACÍCH, OCHRANA OBYVATELSTVA, KRITICKÁ INFRASTRUKTURA, GŘ HZS ČR, PRAHA 2021, ISBN 978-80-7616-097-2

- RICHTER, R. SLOVNÍK POJMŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, MV – GŘ HZS ČR, 153 S, PRAHA 2018, ISBN 978-80-87544-4.

- Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a navazující zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády

- Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Doporučená literatura:

•Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí z 10. července 2003, částka 6/2003, Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací.

•Ústřední poplachový plán IZS, GŘ HZS ČR, Praha 2019, Č. j. MV-119915-6/PO-IZS-2018.

•BARTLOVÁ, Ivana a Karol BALOG. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1998. ISBN 80-86111-07-5.

•Katalog typových činností IZS, GŘ HZS ČR, STČ 1–16, Praha 2019, ISBN 978-80-7385-028-9.

•Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-333
Halaška J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Fojtášková Petřeková H.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-235
Fojtášková Petřeková H.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6598606.html