Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Toxikologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPTX ZK 3 1P česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPTX je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBPBIC

Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBPTX je podmínkou zápisu na předmět F7PBPCHO.

Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických látek a směsí na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí spojených s únikem toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části bude kladen důraz na toxické látky, které vedou k častým otravám a na toxické látky nejnebezpečnější z pohledu chemické bezpečnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška probíhá ústní formou, tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům, opravný termín zkoušky je s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy. Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek. Metody experimentální toxikologie.

Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

Mechanismy toxického účinku chemických látek (toxikodynamika).

Klinické projevy intoxikace. Obecné zásady terapie otrav.

Toxikologicky významné syntetické jedy.

Toxikologicky významné přírodní jedy (toxiny).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student dokáže charakterizovat vybrané skupiny nebezpečných chemických látek a směsí. Dále dokáže popsat osud toxických látek v organismu a základní mechanismy jejich toxického účinku na lidský organismus, včetně klinických projevů intoxikace.

Student dokáže zhodnotit míru nebezpečí vybraných chemických látek a směsí při jejich nakládání a predikovat možné toxické účinky na životy a zdraví lidí a životní prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HON, Zdeněk. Intoxikace. In: NAVRÁTIL, Leoš et al. Vnitřní lékařství: pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017, s. 494-508. ISBN 978-80-271-0210-5.

LINHART, Igor. Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. ISBN 978-80-7080-806-1.

PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.

MCGACHY, Lenka, Pavla TOMÁŠOVÁ a Zuzana ROŠKOVÁ. Toxikologie a ekotoxikologie I. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. ISBN 978-80-7592-097-3.

Doporučená literatura:

PITSCHMANN, Vladimír, Emil HALÁMEK a Zbyněk KOBLIHA. Boj ohněm, dýmem a jedy: nejstarší historie vojenského použití chemických a zápalných látek a vznik moderní chemické války. Kounice: Military System Line, 2001. ISBN 80-902669-2-4.

GUPTA, R.C et al. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. 3rd Ed. Academic Press, 2020, 1318 s. ISBN 9780128190906.

POHANKA, Miroslav. Přehled toxikologie. V Hradci Králové: Univerzita obrany, 2013. Studijní texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, sv. 370. ISBN 978-80-7231-353-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Hon Z.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6598106.html