Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy trestního práva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPZTP Z,ZK 5 2P + 2S česky
Vztahy:
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBPZTP je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBPKRI
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBPZTP je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBPKRL
Garant předmětu:
Ladislav Pokorný
Přednášející:
Ladislav Pokorný
Cvičící:
Ladislav Pokorný
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je obsahově zaměřen na dosažení základních znalostí studentů v oblasti trestního práva, pochopení trestního práva jako jednoho ze základních odvětví práva veřejného, trestněprávní a trestněprocesní ochrany zájmů jednotlivců a společnosti před trestnými činy, základů trestní odpovědnosti, její podstaty a místa v systému právní odpovědnosti, trestů a ochranných opatření, základních zásad trestního práva procesního, postavení jednotlivých subjektů trestního řízení, průběhu trestního řízení a dokazování a rozhodování v trestním řízení. Výuka je zaměřena na teoretický výklad základních aspektů trestní odpovědnosti a zároveň na pochopení a dosažení schopnosti samostatné praktické aplikace osvojených vědomostí.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (v kombinované formě i na přednáškách), absence musí být lékařsky podložena. Další podmínkou je prezentace zpracovaná v Power Pointu, závěrečný písemný opakovací test, k jehož splnění je nutná 65% úspěšnost. Známka ze zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem neudělení zápočtu.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je složený zápočet. Zkouška probíhá písemnou formou. Ke splnění závěrečného písemného testu je nutná 75% úspěšnost. Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia trestního práva /místo trestního práva v systému práva, trestní právo hmotné a trestní právo procesní, základní trestní systémy ve světě.

2. Trestní právo hmotné – základní zásady trestního práva hmotného.

3. Trestní právo hmotné – základy trestní odpovědnosti /čin soudně trestný, trestný čin, klasifikace trestných činů, čin jinak trestný, formy trestného činu – vývojová stadia, trestná součinnost/

4. Trestní právo hmotné – skutková podstata trestného činu.

5. Trestní právo hmotné – nedostatek protiprávnosti a trestnosti činu / okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti.

6. Trestní právo hmotné – právní následky trestného činu /tresty, ochranná opatření.

7. Trestní právo hmotné – zvláštní část I. / systematika zvláštní části trestního práva hmotného, právní kvalifikace skutků, trestné činy proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem.

8. Trestní právo hmotné – zvláštní část II. /trestné činy proti majetku, trestné činy hospodářské, obecně nebezpečné, proti životnímu prostředí, proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, proti pořádku ve věcech veřejných, proti branné povinnosti, trestné činy vojenské, proti lidskosti, míru a válečné trestné činy.

9. Trestní právo procesní – základní zásady trestního práva procesního.

10. Trestní právo procesní – trestní řízení /subjekty trestního řízení, průběh trestního řízení, rozhodnutí v trestním řízení.

11. Trestní právo procesní – dokazování v trestním řízení /základní zásady dokazování, jednotlivé důkazní prostředky.

12. Aktuální otázky trestního práva / nové jevy v oblasti trestněprávní ochrany, aktuální legislativní změny.

Osnova cvičení:

1. Základní zásady trestního práva hmotného.

2. Základy trestní odpovědnosti.

3. Vývojová stadia trestného činu.

4. Trestná součinnost.

5. Znaky skutkové podstaty trestného činu.

6. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti.

7. Systematika zvláštní části trestního práva hmotného. Právní kvalifikace skutků I.

8. Právní kvalifikace skutků II.

9. Právní kvalifikace skutků III.

10. Základní zásady trestního řízení.

11. Dokazování v trestním řízení.

12. Důkazní prostředky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou trestního práva jako jednoho ze základních odvětví práva veřejného, dosáhnout základních znalostí studentů v oblasti trestní odpovědnosti a pochopení základních institutů trestního práva a ochrany zájmů jednotlivců a společnosti před trestnými činy trestněprávními a trestněprocesními prostředky, a dosáhnout jejich schopnosti samostatné aplikace osvojených vědomostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část. 4. nebo 5., doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7955-7.

•BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7288-6.

Doporučená literatura:

•SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009. ISBN 978-80-254-4033-9.

•POKORNÝ, Ladislav. Úvod do trestněprávní komparatistiky. Praha: Auditorium, 2010. ISBN 978-80-7380-734-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-332
Pokorný L.
13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-332
Pokorný L.
15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6596806.html