Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Klinické obory II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
F7PBRKLO2 Z,ZK 3 2P + 1S
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBRKLO2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRKLO1
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Cvičící:
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky těch specializací vnitřního lékařství, které nebyly probrány v rámci předmětu Klinické obory I, a také dalších klinických oborů, tak, aby student získal povědomí o jejich zaměření. Důraz je kladen na seznámení studenta s rozsahem daného oboru, s nejzávažnějšími chorobami, možnostmi jejich léčby a priorita je dána demonstracím k seznámení posluchače, jak jsou v oboru využívány zobrazovací techniky.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze 2x, řádně omluvená)

Výsledky hodnocení práce posluchačky (posluchače) na cvičeních, z průběžné kontroly znalostí a ze závěrečné prezentace vybraného oboru medicíny vztaženého k radiodiagnostice či terapii na závěr semestru budou podkladem pro zápočet.

Zkouška se skládá ze dvou částí. Testu (20 otázek), který bude zahrnovat poznatky z přednášek z jednotlivých klinických oborů prezentovaných v průběhu letního semestru a ústní zkoušky ze znalostí vnitřního lékařství (u zkoušky budou vyžadovány znalosti z předmětů Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I a II).

Podmínkou připuštění ke zkoušce je zápočet, pro přihlášení ke zkoušce není zápočet nezbytný.

Test bude hodnocen podle klíče v procentech A 100 - 90 výborně, B 89 - 80 velmi dobře, C 79 - 70 dobře, D 69 - 60 uspokojivě, E 59 - 51 dostatečně, F 50 - 0 nevyhovuje.

Při ústní zkoušce si studentka/student vylosuje číslo otázky a odpovídá bez přípravy. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Výsledná známka bude dána průnikem znalostí z obou částí testu. Při známce F z jedné části zkoušky je výsledná známka zkoušky F.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Témata a náplně přednášek z klinických oborů

•Pokroky v operačních oborech (nové diagnostické a terapeutické postupy, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost).

•Diagnostické a terapeutické postupy v onkologii (časná diagnostika, terapeutické možnosti včetně moderních metod v radioterapii a chemoterapii, základy biologické léčby, zvláštnosti maligních onemocnění ve stáří),

•Vnitřní prostředí (metabolismus vody, minerálů, acidobazická rovnováha a její poruchy).

•Základní diagnostické a terapeutické postupy v oftalmologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Základy endokrinologie.

•Diabetes mellitus (patofyziologie onemocnění, diagnostika, projevy onemocnění, komplikace, moderní formy léčby, životní režim).

•Diagnostické a terapeutické postupy v onkologii (časná diagnostika, terapeutické možnosti včetně moderních metod v radioterapii a chemoterapii, základy biologické léčby, zvláštnosti maligních onemocnění ve stáří) II

•Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Základní diagnostické a terapeutické postupy v dermatologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

•Základní diagnostické a terapeutické postupy ve venerologii se zaměřením na základní onemocnění, diagnostické možnosti, terapii a prevenci.

Osnova cvičení:

Chirurgie zásady chirurgické práce.

Ortopedie, Traumatologie

ORL

Neurologie, Psychiatrie, Psychologie – předmět zájmu a řešení

Onkologie, Endokrinologie

Stomatologie

Gynekologie

Seminář, prezentace seminárních prací

Fyziotherapie, balneologie

Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou jednotlivých klinických oborů, s nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen především na choroby, které se podílejí zásadním způsobem na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MAZÁNEK Jiří a kolektiv. Zubní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-3534-4

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016. ISBN 978-80-7387-895-5.

•HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4726-120.

•HOLCZEROVÁ Vladimíra a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4697-5.

•VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přepracované a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-802-4737-423.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-333
Jelínek P.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6593306.html