Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinické obory I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRKLO1 Z 4 2P + 2C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBRKLO1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBRAF2

Úspěšné absolvování předmětu F7PBRKLO1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBRKLO2.

Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Věra Adámková, Pavla Bojarová, Tomáš Heřman, Ladislav Hess, Leoš Navrátil, Jaroslav Racek, Jozef Rosina
Cvičící:
Petr Jelínek, Leoš Navrátil
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy problematiky jednotlivých klinických oborů, nejdůležitějšími rysy chorob a s možnostmi jejich léčby. Důraz je kladen na choroby, které se podílejí zásadním způsob na úmrtnosti v ČR a na ty, u kterých je efektivní a možná nefarmakologická prevence.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí písemnou a ústní formou v průběhu cvičení.

Požadavky na studenta: základní znalosti z fyziologie a patofyziologie.

Osnova přednášek:

1. téma Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy).

2. téma Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného).

3. téma Klinická propedeutika III (základy laboratorní medicíny (přehled laboratorních technik, bezpečnost práce s laboratorním materiálem, přehled přístrojové techniky v laboratoři způsoby odběru biologického materiálu).

4. téma Novinky v zobrazovacích metodách

5. téma Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, poruchy srážení krve, základy transfuziologie, krevní skupiny)

6. téma Kardiovaskulární systém I (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu).

7.téma Kardiovaskulární systém II (hypertenze, nemoci tepen a žil).

8. téma Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

9. téma Základy gerontologie I (smysl oboru gerontologie, patofyziologické změny ve vyšším věku, možnosti ovlivnění procesu stárnutí, ošetřovatelská péče).

10. téma Základy gerontologie II (choroby charakteristické pro vyšší věk, farmakoterapie, sociální rehabilitace).

11. téma Základy pneumologie (zánět, chronická choroba bronchopulmonální, astma bronchiale, plicní fibrózy, respirační insuficience, nádory průdušek a plic, pneumotorax), používaná přístrojová technika.

12. téma Obezita (příčiny, klinické projevy a důsledky na pohybový aparát, zásady správné výživy ve skladbě stravy, možnosti léčby včetně pohybových aktivit, prevence)(téma odpřednášeno v rámci jiných přednášek)

13. téma Gastroenterologie (diagnostika a léčba nejčastějších onemocnění zažívacího traktu, jater a pankreatu)

14. téma Bolest, její etiologie, projevy, možnosti léčby.

Osnova cvičení:

1. týden - Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, metodika vedení, zabezpečení a ochrana osobních údajů )

2. týden - Zásady práce s biologickým materiálem (zásady odběru, manipulace s ním, nakládání s použitým odběrovým materiálem, likvidace infekčního materiálu, odběrové systémy)

3. týden - Asepse a antisepse, druhy sterilizace, desinfekce

4. týden - Pravidla rozhovoru s pacientem. Procvičení odběru anamnézy, analýza získaných poznatků

5. týden - Fyzikální vyšetření pacienta I (přístup k nemocnému, kontakt s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí, fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem poslechem, orientačně neurologicky, nepřímé měření krevního tlaku)

6. týden - Fyzikální vyšetření pacienta II, patologické nálezy.

7. týden –Vnitřní lékařství I. Hrudník, břicho retroperitonemum.

8. týden – Vnitřní lékařství II, Vnitřní prostředí

9. týden – 17.11. Státní svátek

10. týden - Úvod do chirurgických a intervenčních oborů medicíny. Základní chirurgické výkony (punkce, drenáže, kanylace) Spotřební chirurgický materiál a chirurgické instrumentárium (rozdělení, zásady skladování, principy péče o chirurgické nástroje, zásady ekonomického nakládání s ním)

11. týden - Zásady stravování ve zdravotnických zařízeních (typy diet, organizace stravování, nutriční terapie)

12. týden – Opakování. Seminář

13. týden – Zápočtový test

14. týden - Opakování studia ,opravy, varia, zápočet

Účel cvičení:

kontrola znalostí z dosud odpřednesené látky (ústně nebo písemně). Prezentace k dané problematice. Na cvičeních jsou prohloubeny znalosti získané v rámci přednášek, případně v diskuzi vysvětlena posluchačům ta témata, která jim v rámci samostudia byla obtížně pochopitelná. V rámci cvičení budou rovněž probrána některá specifická témata, na která si studenti připraví prezentace. Součástí výuky budou rovněž praktické demonstrace některých lékařských a ošetřovatelských úkonů.

Poznámka:

pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, či neočekaných událostí. Posluchači budou včas informováni o změně

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.

•ČEVELA, Rostislav a kolektiv. Sociální gerontologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5632-5.

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MÁLEK Jiří a kolektiv. Praktická anesteziologie. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4544-2.

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016. ISBN 978-80-7387-895-5.

•ŠPINAR, Jindřich. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4356-1.

•ŽÁK, Aleš a kolektiv. Ateroskleróza. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3052-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Navrátil L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-206
Jelínek P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Jelínek P.
17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6592006.html