Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praktikum z analytické chemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15APLA Z 4 4L
Garant předmětu:
Jakub Hraníček
Přednášející:
Cvičící:
Jakub Hraníček
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Praktikum z analytické chemie doplňuje přednášku z analytické chemie a klade důraz na osvojení si základních operací chemické analýzy jako je technika vážení, práce s odměrným nádobím, příprava vzorku, rozpouštění. Cílem laboratorního cvičení je seznámit posluchače se základními principy kvalitativní anorganické analýzy a s klasickými i instrumentálními metodami analýzy kvantitativní. Praktikum z analytické chemie je zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu analytické chemie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza a důkaz dvou kationtů, analýza a důkaz dvou aniontů

2.Kvalitativní analýza na mokré cestě: analýza pevného lehce rozpustného vzorku, analýza pevného hůře rozpustného vzorku

3.Acidobazické titrace: důkaz analytu (hydroxidu sodného či draselného nebo kyseliny chlorovodíkové, sírové či dusičné) ve vzorku, příprava a standardizace odměrného roztoku kyseliny chlorovodíkové nebo hydroxidu sodného, acidimetrické nebo alkalimetrické stanovení analytu ve vzorku

4.Srážecí titrace: argentometrické stanovení chloridu sodného v kapalném vzorku titrací podle Fajanse, argentometrické stanovení jodidu a chloridu draselného v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky

5.Chelatometrické titrace: důkaz analytů ve vzorku, chelatometrické stanovení hořečnatých a vápenatých iontů v tvrdé vodě, chelatometrické stanovení hořečnatých a zinečnatých iontů nebo olovnatých a bismutitých iontů ve směsi

6.Jodometrické titrace: jodometrické stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu, jodometrické stanovení acetonu v kapalném vzorku nepřímou titrací

7.Manganometrické titrace: standardizace odměrného roztoku manganistanu draselného na kyselinu šťavelovou, manganometrické stanovení procentuálního zastoupení železnatých iontů v pevném vzorku titrací s potenciometrickou indikací, zakreslení a vyhodnocení titrační křivky

8.Coulometrie: stanovení hydrochinonu v kapalném vzorku coulometrickou titrací, výpočet zastoupení analytu ve vzorku z prošlého elektrického náboje

9.Potenciometrie s iontově selektivní elektrodou: stanovení dusičnanů nebo fluoridů iontově selektivní elektrodou, konstrukce kalibrační přímky

10.Plynová chromatografie: separace kyslíku a dusíku ze vzduchu plynovou chromatografií, vyhodnocení chromatogramu a výpočet základních chromatografických veličin

11.Spektrofotometrie: spektrofotometrické stanovení kyseliny acetylsalicylové v tabletě Acylpyrinu, konstrukce kalibrační přímky

12.Extrakce na pevné fázi: prekoncentrace železitých iontů z minerální vody na pevné fázi katexu, spektrofotometrické stanovení prekoncetrovaného analytu, konstrukce kalibrační přímky

13.Písemný test z provedených praktických úloh a praktická zkouška s vylosovaným neznámým vzorkem.

Cíle studia:

Znalosti:

V praktiku z analytické chemie získají posluchači znalosti, experimentální zručnost, dovednosti a pečlivost v základních a instrumentálních analytických technikách.

Schopnosti:

Absolventi kurzu získají schopnost provádět praktickou laboratorní analytickou práci včetně zpracování, vyhodnocení a prezentace výsledků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.https://www.natur.cuni.cz/chemie/analchem/praktika/zakladni-praktikum-z-analyticke-chemie (navštíveno 1. 3. 2019)

2.F. Opekar, I. Jelínek, P. Rychlovský, Z. Plzák: Základní analytická chemie, 2. vyd., učební texty Univerizty Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2010

Doporučená literatura:

3.P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl: Seminář z analytické chemie - teorie, příklady, cvičení, učební texty Univerizty Karlovy v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2001 a 2003

4.G. D. Christian: Analytical Chemistry, 7th Ed., John Wiley & Sons, New York, 2014

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6374806.html