Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistické metody a jejich aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01STME ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Tomáš Hobza
Přednášející:
Tomáš Hobza
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Obsahem přednášky jsou vybrané metody statistické analýzy dat, konkrétně: lineární regrese a korelace; analýza rozptylu, neparametrické metody, kontingenční tabulky, a jejich aplikace. Cílem je ilustrovat použití statistických postupů na příkladech, součástí je i řešení praktických příkladů pomocí softwaru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Testování hypotéz a intervaly spolehlivosti.

2.Neparametrické metody - znaménkový test, Wilcoxonův test, Kolmogorovův-Smirnovův test

3.Testy dobré shody, Pearsonův chi-kvadrát test

4.Kontingenční tabulky - testy nezávislosti a homogenity, McNemarův test

5.Lineární regrese a korelace, testy hypotéz o parametrech, intervaly predikce.

6.Analýza rozptylu - jednoduché, dvojné třídění, Kruskalův-Wallisův test.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Anděl, J.: Statistické metody, MatfyzPress, Praha 2007.

[2] Barnett, A. I.: Applied Statistics: Models and Intuition. Dynamic Ideas LLC, 2015.

Doporučená literatura:

[3] Marques de Sá, J. P.: Applied statistics using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R. Springer, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6345406.html