Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Aplikace elektromagnetického pole v medicíně

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBAEM Z,ZK 3 1P+1L anglicky
Přednášející:
Jan Vrba (gar.), David Vrba
Cvičící:
Jan Vrba (gar.), Ondřej Fišer, David Vrba
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Přehled aplikací mikrovlnné techniky, interakce VF pole s hmotou, absorpce elmag. pole v biologické tkáni, biologické účinky elektromagnetického pole, hygienické normy, hypertermie, aplikátory pro mikrovlnnou hypertermii, návrh a testování aplikátorů, mikrovlnná neinvazivní termoterapie, perspektivní lékařské aplikace mikrovlnné techniky.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence cvičení. Vpřípadě dlouhodobé nemoci je třeba domluvit náhradu.

Podmínky zkoušky:

Zkouška je ústní v délce přibližně 30 minut. Obsah zkoušky tvoří náplň přednášek včetně souvisejících kapitol v doporučené literatuře, náplň cvičení a zadaného samostatného studia.

U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky a elektrotechniky v rozsahu prvních tří ročníků oboru BMT.

Osnova přednášek:

1. Radiofrekvenční a mikrovlnné aplikace v medicíně.

2. Elektrické parametry biologických tkání a související metody měření.

3. Šíření elektromagnetických polí v biologických tkáních - FDTD.

4. Radiofrekvenční a mikrovlnná hypertermie a ablace: pracovní principy, klinické výsledky a technické vybavení.

5. EM zobrazování - přehled (radiometr, mikrovlnná tomografie, elektrická impedanční tomografie).

6. Přenos tepla v biologických tkáních. Kapacitní, obdélníkový vlnovod, rovinný, MTM, evanescentní režim, intrakavitární a intersticiální aplikátory.

7. Plánování léčby v mikrovlnné hypertermii.

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v laboratoři, úvod do cvičení. Testování hypertermických aplikátorů - měření koeficientu odrazu, měření rozložení absorbovaného výkonu ve fantomu biologické tkáně (laboratorní ukázka).

2. Měření elektrické vodivosti a permitivity fantomů biologických tkání (laboratorní cvičení).

3 Implementace 1D numerické simulátoru šíření EM pole v biologické tkáni v prostředí MATLAB (cvičení v počítačové učebně).

4. Numerický model vlnovodného mikrovlnného aplikátoru v prostředí COMSOL Multiphysics (cvičení v počítačové učebně).

5. Rozdílové mikrovlnné zobrazování - identifikace mozkové příhody, neinvazivní měření teploty v prostředí MATLAB (cvičení v počítačové učebně).

6. Mikrovlnná ablace - experiment a modelování.

7. Plánování léčby pomocí numerických simulátorů EM pole (cvičení v počítačové učebně). Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy aplikací EM pole v moderní medicíně, zejména v diagnostice a terapii.

Studijní materiály:

[1] J. Vrba, Lékařské aplikace mikrovlnné techniky. ČVUT Praha 2003.

[2] D. M. Pozar, Microwave Engineering, 3rd ed. Wiley John + Sons, 2004.

[3] R. F. Harrington, Time-Harmonic Electromagnetic Fields. McGraw-Hill Book Company, 1961.

[4] Int. Journal of Hyperthermia

[5] http://elmag.org/doku.php/frvs:mer_emise_fot_2011

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6187406.html