Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7AMBPIZ KZ 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jakub Ráfl
Přednášející:
Jakub Ráfl, Šimon Walzel
Cvičící:
Jakub Ráfl, Šimon Walzel
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje, výzkumné projekty, grantové přihlášky a grantový proces, základní charakteristiky a specifika odborného textu, obsah jednotlivých sekcí, publikační zvyklosti, publikační etika, citace pramenů, informační zdroje, typografická pravidla, matematická sazba, korektury textů, zásady pro tvorbu prezentací, prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat.

Požadavky:

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:

Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujících, a to průběžně po dobu celého semestru ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí vyučujících, ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Aktivní účast ve výuce včetně např. řízených diskusí k presentacím a pracím kolegů. Omluvená absence v odůvodněných případech. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového písemného ověření znalostí, které může obsahovat jak testové nebo otevřené otázky, tak i část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější. Předmět je hodnocen na základě stupnice ECTS, kdy včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě tvoří 50 % hodnocení a zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia tvoří také 50 % hodnocení.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2.Základní charakteristiky a specifika odborného textu.

3.Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti.

4.Požadavky na kvalifikační práce a jejich strukturu, požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti.

5.Citace pramenů, nejčastěji používané citační styly.

6.Zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka.

7.Typografie a typografická pravidla, numerická typografie, matematická sazba.

8.Korektury textů a korekturní značky. Publikační proces.

9.Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy.

10.Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady.

11.Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Znázornění výstupů statistické analýzy v grafech.

12.Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

13.Publikační etika. Etika výzkumných studií. Registry klinických studií. Požadavky ICMJE, CONSORT a dalších.

14.Výzkumné projekty. Grantové přihlášky a grantový proces. Grantové agentury.

Osnova cvičení:

Cvičení z předmětu Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu jsou koncipována jako jeden velký blok, jehož cílem je naučit studenty a předat jim praktické zkušenosti s plánováním, přípravou a prováděním výzkumu zahrnujícího lidské subjekty. Každý semestr je studentům předloženo nové téma v podobě výzkumné otázky, kterou mají zodpovědět pomocí výsledků klinické studie. Typicky se jedná o reálnou studii, schválenou Etickou komisí FBMI, kde dobrovolníky jsou právě studenti tohoto předmětu doplnění dalšími studenty FBMI v případě potřeby většího počtu probandů. Vzhledem k tomu, že náročnost jednotlivých fází silně závisí na zvoleném tématu, jeho rozpracovanosti a pokrytí odbornou literaturou, dále pak různou náročností přípravy experimentální sestavy a dalšími vlivy, nelze jednotlivým fázím přidělit hodinové dotace. V průběhu celého semestru se však pokryjí všechna následující témata s tím, že na nich budou studenti pod přímým vedením vyučujících samostatně pracovat:

1.Průzkum současného stavu, přehled dosavadních výzkumných studií a jejich výsledků

2.Varianty a definování výzkumné otázky, hypotézy

3.Správné písemné pracování přehledu současného stavu a z něho plynoucí hypotézy jako cíle výzkumu

4.Tvorba protokolu studie

5.Příprava informovaného souhlasu, příprava podkladů pro Etickou komisi FBMI, odeslání podkladů EK FBMI ke schválení studie

6.Konstrukce a příprava experimentální sestavy pro realizace studie, její testování

7.Započetí studie (po obdržení souhlasného stanoviska EK FBMI)

8.Naměření dat z několika prvních probandů, ověření a případně úprava protokolu studie či experimentální sestavy

9.Rozhodnutí o metodice zpracování výsledků, její ověření, tvorba prvotních grafů a dalších výstupů

10.Diskuse statistických metod, rozhodnutí o metodách statistického zpracování dat

11.Diskuse (předběžných) výsledků, jejich způsobů prezentace, způsob tvorby závěru studie

Studenti na každé podtéma zpracovávají (zpravidla jako domácí úkol) svoje vlastní verze dokumentů, návrhů a příprav, které se na cvičeních vyhodnocují a komentují. Dále, je-li to potřebné, na cvičeních vznikají finální verze dokumentů kompilací dílčích prací studentů – jedná se např. o informovaný souhlas, žádost pro Etickou komisi FBMI, protokol studie (podle kterého pak bude studie skutečně probíhat) a další dokumenty.

Pozn.: V průběhu jednoho semestru lze dobře stihnout všechny fáze výše uvedené. Je však téměř nemožné naměřit data na stanoveném počtu probandů. Proto se zpracování dat, statistika, prezentace výsledků apod. provádějí jen na omezeném počtu probandů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

-ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2000. xii, 440 s. ISBN 9780071345446.

-GUSTAVII, Bjorn. How to write and illustrate scientific papers [online]. 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008 [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=224505>.

ISBN 9780511394638.

-MOTULSKY, Harvey. Intuitive biostatistics: a nonmathematical guide to statistical thinking. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2014. xxxv, 540 s. ISBN 978-0-19-994664-8.

Doporučená literatura:

-DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017. 326 stran. ISBN 978-1-316-64043-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-331
Ráfl J.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. robotiky a asis. tech.
Út
St
Čt
místnost KL:B-230
Ráfl J.
Walzel Š.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6185806.html