Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBSPT Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět F7PBBSPT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBFCH
Garant předmětu:
Jakub Ráfl
Přednášející:
Václav Ort, Jakub Ráfl, Karel Roubík, Šimon Walzel
Cvičící:
Václav Ort, Šimon Walzel
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základním přístrojovým vybavením jednotek intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) nemocnic. Jedná se o přístroje pro podporu životních funkcí, zejména plicní ventilace, dále o monitory fyziologických veličin, anesteziologické přístroje a jejich části a další vybavení. Dalším cílem předmětu je integrovat znalosti a dovednosti studentů z oblastí přírodovědných (zejména fyzika, chemie, fyziologie) a inženýrských (modelování, teorie obvodů, pneumatické prvky aj.) při analýze fungování klinické techniky a při návrhu a realizaci funkčních technických systémů.

Požadavky:

Vstupní požadavky předmětu:

U studentů se předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů programu BMT. Zápisovou prerekvizitou je předmět Fyzikální chemie.

Požadavky na udělení zápočtu:

1. Zpracování všech požadovaných protokolů a úkolů z laboratorních cvičení podle zadání vyučujícího a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

2. Aktivní účast na laboratorních cvičeních; řádně omluvené a nahrazené absence.

Hodnocení závěrečné zkoušky a celého předmětu:

1. Písemný semestrální test zadaný v průběhu semestru (15 bodů). Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy, probraného do konce bezprostředně předcházejícího výukového týdne. Účast na semestrálním testu není povinná a jeho absolvování není podmínkou pro získání zápočtu.

2. Úlohy z laboratorních cvičení (5 bodů).

3. Závěrečná zkouška (80 bodů). Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek a cvičení včetně zadaného samostatného studia a domácí přípravy z celého semestru. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu ani jinou nápovědu.

U studentů se při zadávání semestrálního testu a závěrečné písemné zkoušky předpokládá znalost matematiky, fyziky, fyzikální chemie, anatomie a fyziologie v rozsahu prvních pěti semestrů programu BMT.

Osnova přednášek:

1. Souvislost ventilace, cirkulace, vědomí a vnitřního prostředí. Terminologie pro intenzivní péči.

2. Analýza krevních plynů. Kontinuální a transkutánní měření krevních plynů.

3. Popis a modely průtokových soustav. Průtočný odpor, poddajnost.

4. Konvenční umělá plicní ventilace; principy a adversní účinky.

5. Konvenční plicní ventilátory. Konvenční ventilační režimy.

6. Nekonvenční ventilace.

7. Mimotělní oběhy, mimotělní oxygenace.

8. Principy anestezie. Anestetické dávkovače a odpařovače.

9. Anesteziologický přístroj. Anesteziologický okruh.

10. Analyzátory anestetických a respiračních plynů. Kapnometrie.

Osnova cvičení:

1. Rozvody medicinálních plynů, tlakové lahve, redukční a proporční ventily.

2. Elektroakustická analogie a její použití.

3. Experimentální měření průtočného odporu.

4. Experimentální měření poddajnosti.

5. Automatizované měření průtočného odporu.

6. Automatizované měření poddajnosti.

7. Úvod do ventilační techniky.

8. Měření efektivity ventilace.

9. Dynamická hyperinflace.

10. Umělý pacient, připojení ventilátoru a anestetického přístroje, monitoring životních funkcí.

Cíle studia:

Studenti mají přehled o základním přístrojovém vybavení ARO a JIP, zejména z oblasti umělé plicní ventilace a anestezie. Rozumí principům jeho funkce a použití. Dovedou kombinovat a využívat znalosti z fyziky, chemie, fyziologie a modelování systémů při řešení úloh z oblasti biomedicínského inženýrství. Chápou vztahy mezi modelem systému a jeho praktickou realizací, včetně analogií mezi systémy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2005. ISBN 80-7345-059-3.

[2] PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty (Univerzita Karlova). ISBN 80-246-0479-5.

Doporučená literatura:

[1] ROUBÍK, Karel a Jakub RÁFL. Poddajnost a rezistance v rigidních modelech respirační soustavy. Lékař a technika. 2009, 39(1), 32-38. ISSN 0301-5491.

[2] ROUBÍK, Karel. Fyzikální chemie pro biomedicínské inženýrství. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03788-1.

[3] WEST, John B. Respiratory physiology: the essentials. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012. ISBN 978-1-60913-640-6.

Poznámka:
Další informace:
https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/F7PBBSPT
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-537
Ráfl J.
Roubík K.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:A-008
Ort V.
Walzel Š.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...
místnost KL:A-008
Walzel Š.
Ort V.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...
místnost KL:A-008
Walzel Š.
Ort V.

18:00–19:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...
místnost KL:A-008
Walzel Š.
Ort V.

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. PT pro anesteziologii ...
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6182306.html