Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

První pomoc

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPP KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Pavel Böhm
Cvičící:
Pavel Böhm, Martin Staněk
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situacích a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Požadavky:

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: možnost individuální konzultace probrané problematiky a praktického nácviku.

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

- 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu);

- vypracování seminární práce;

- prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních (1/3 známky klas. zápočtu);

- splnění multiple choice testu na minimálně 50 % (2/3 známky klas. zápočtu).

Osnova přednášek:

1.Základní neodkladná resuscitace – základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci; postup po příjezdu odborné pomoci.

2.Základní neodkladná resuscitace – neodkladná resuscitace dětí; využití automatizovaného externího defibrilátoru. Využití technických pomůcek laiky v poskytování první pomoci.

3.Šok – typy šoku, protišoková opatření. Úrazové urgentní stavy.

4.Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení. Obvazy, zaškrcovadla a obvazové techniky.

5.Termická traumata, poranění elektrickým proudem, chemická traumata.

6.Neúrazové urgentní stavy - astmatický záchvat, prudká alergická reakce, akutní kardiální selhávání.

7.Intoxikace. Technická první pomoc. Postup při dopravní nehodě. Komunikace se zdravotnickým operačním střediskem. Využití software v chytrých telefonech v první pomoci.

8.Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky. Evakuace.

Osnova cvičení:

1.Nácvik základní neodkladné resuscitace – vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací.

2.Nácvik základní neodkladné resuscitace – KPR jedním a dvěma zachránci u dospělých a dětí. Automatizovaný externí defibrilátor, externí defibrilace. Využití technických pomůcek laiky v poskytování první pomoci.

3.Nácvik postupu u náhlých netraumatických poruch vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při diabetu mellitu - hypo-/hyperglykémie, křečové stavy – epilepsie, febrilní křeče; intoxikace).

4.Obvazové materiály; obvazové techniky. Neodkladná pomoc u akutního krvácení, použití zaškrcovadla.

5.Nácvik první pomoci u poranění pohybového aparátu – podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým.

6.Nácvik zotavovací polohy, protišokových opatření a nutného improvizovaného transportu. Využití improvizovaných ochranných pomůcek.

7.Praktický výkon KPR.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] AUGUSTIN, M. První pomoc: autorizovaná příručka St. John Ambulance, St. Andrew´s First Aid a British Red Cross. Praha: Slovart, 2015. ISBN 978-80-7391-386-1.

[2] MALÁ, L. a kol. První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. 182 s. ISBN 978-80-7429-693-2.

[3] PETRŽELA, M. První pomoc pro každého. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2016. 102 s. ISBN 978-80-247-5556-4.

[4] Česká resuscitační rada. [online]. Hradec Králové (ČR): ČRR, 2019. [cit. 04-04-2019]. Dostupné z:

https://www.resuscitace.cz/

Doporučená literatura:

[1] MÁLEK, J., DVOŘÁK, A. a kol. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

[2] POKORNÝ J. et al: Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. 474 s. ISBN 978-80-7262-322-8.

[3] PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4.

Studijní pomůcky:

-

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-205
Staněk M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Staněk M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Staněk M.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Staněk M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
St
místnost KL:K-1
Böhm P.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6181306.html