Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Biochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBBCH Z,ZK 2 1P+1L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBBBCH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBBBLG
Podmínkou zápisu na předmět F7PBBBCH je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBBCHM
Úspěšná klasifikace předmětu F7PBBBCH je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBBLT
Garant předmětu:
Martina Turchichová
Přednášející:
Martina Turchichová
Cvičící:
Kateřina Dunovská, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu se seznámí se základními oblastmi biochemie a rozšíří si znalosti o chemii živých systémů. Výklad postupuje přes základní stavební struktury biologických systémů (aminokyseliny, peptidy, proteiny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny), biologické membrány a molekulovou genetiku až k nejdůležitějším metabolickým procesům.

Mimořádná pozornost je pak věnována aspektům nutným pro pochopení metod práce v biochemické a klinické laboratoři, jež jsou součástí souboru kompetencí biomedicínského technika. Laboratoře jsou zaměřeny na praktické procvičení získaných teoretických poznatků. Studenti si osvojí základní laboratorní techniky Biochemie.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Úspěšné zvládnutí vstupních

testů do laboratoře (minimálně 50 %) absolvování všech laboratorních úloh. Odevzdání vypracovaných protokolů

v řádném termínu. Nahrazovat je možno nejvýše jedno cvičení a využít jeden „žolík“.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Test pokrývá svým rozsahem obsah všech témat probíraných na přednáškách a cvičeních. Váha otázek se liší dle jejich obtížnosti. Pro úspěšné absolvování písemné části zkoušky je nutno získat minimálně 50 % bodového hodnocení. Po úspěšném napsání testu následuje ústní přezkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části hodnocen stupněm F, je i výsledek zkoušky automaticky F.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Základní principy biochemie a složení organismů

2. Složení proteinů a princip jejich funkce

3. Lipidy a biomembrány

4. Přenos informace a energie

5. Sacharidy a regulace metabolismu

6. Homeostáza a orgány

7. Opakování a zajímavosti

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři biochemie

2. Příprava roztoků a základy pipetování

3. TLC aminokyselin a isolace DNA

4. Vlastnosti, precipitace a denaturace bílkovin

5. Enzymy a vlastnosti lipidů

6. Vlastnosti a stanovení sacharidů

7. Náhrady úloh, kontrola splnění podmínek zápočtu, zápočet

Cíle studia:

Posluchač se bude orientovat v základních oblastech Biochemie a pochopí vzájemné souvislosti mezi těmito oblastmi. Posluchač bude schopen orientovat se v biochemických pojmech zejména v kontextu klinické biochemie. V laboratoři se naučí pracovat dle správné laboratorní praxe, osvojí si specifika práce s biologickým materiálem a získá správné pracovní návyky. Bude schopen získané výsledky správně zpracovat, interpretovat a diskutovat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-

1025-6.

[2] KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

2004. ISBN 80-7080-551-X.

Doporučená literatura:

[1] VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2., opr. vyd. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0600-1.

[2] KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Ilustroval Jürgen WIRTH, přeložil Vladimír

BENDA, přeložil Martin VEJRAŽKA, přeložil Jiří JONÁK. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-2977-

0.

[3] DRECHSLEROVÁ, Taťána, Tereza PLAČKOVÁ a Ilona BEČVÁŘOVÁ. Laboratorní technika. Plzeň: Západoceská

univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0533-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-1
Turchichová M.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
Út
St
Čt
místnost KL:A-007
Dunovská K.
14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
místnost KL:A-007
Dunovská K.
16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
místnost KL:A-007
Dunovská K.
18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod

místnost KL:A-007
Turchichová M.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
místnost KL:A-007
Turchichová M.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Lab. chemie a bioanalyt. metod
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6176906.html